DELA

Universell design bästa stödet för alla

Föreningen Vårt Hjärtas styrelse stöder till fullo det, för Åland, relativt nya begreppet Universell Design (UD), en viktig faktor för Ålands handikappförbunds tillgänglighetsgrupps arbete med att se över tillgängligheten, inledningsvis i staden.
UD utgår från ett helhetstänkande. Med UD avser man att nå lösningar som fungerar för alla med flexibilitet i användningen gällande byggnader, produkter och miljö.

här funkar det nu: man tänker och planerar ”tudelat”; väljer olika lösningar, bygger exempelvis så att det passar både funktionshindrade med särskilda lösningar och samtidigt också så att det passar icke funktionshindrade.
Med UD tänker man istället ”i enbart en bit, en lösning”, dvs det som passar funktionshindrade passar lika bra icke funktionshindrade. Man väljer kort och gott lösningar som fungerar för alla, ger alla tillgänglighet oberoende av funktionsnedsättning eller ej.
Det handlar i långa stycken även om social inkludering. Och, har det visat sig, att göra rätt från början, inte behöva ändra vartefter, bygga om och planera på nytt – gynnar slutnotan.

Internationellt har UD funnits 30 år. Norge är i Norden föregångare med UD som faktiskt ingår i delar av landets lagstiftning.
Forskare Per-Olov Hedvall vid Lunds tekniska högskola samordnade i juni i år en tre dagar lång konferens om just UD med deltagare från 34 länder.
I en intervju i Svensk Handikapptidskrift i juni noterar Hedvall att UD inte är genomförbart med någon slags ”quick fix”. Lagstiftning är förvisso en viktig pusselbit men förändringsarbetet måste ske på flera plan, bland annat också genom utbildningen.

ÅHF:s tillgänglighetsgrupp torde vara en viktig och självklar pusselbit för Ålands del. Att informera, söka samarbete och bidra med erfarenhet och kunskap i rätt skede, dvs innan ritningarna är klara för godkännande och remiss, kan vara det mest effektiva sättet att få goda lösningar – för alla, tillgänglighet. I tillgänglighetsgruppen finns massor med kompetens och erfarenhet samlad från alla områden av funktionshinder i vardagen.
Korrekt byggda ramper, rätt belysning, markerade höjdskillnader, tillräckligt stora toaletter, lättöppnade dörrar, trottoarer utan hinder, bänkar utplacerade för den som behöver vila emellanåt på gångstråket, god ljudmiljö och så vidare. Det hjälper oss alla och ökar tillgängligheten markant för dem som är i behov av särskilt stöd. Universellt.

Det stämmer inte det där med att vissa har särskilda behov. Vi alla har faktiskt samma behov, samma önskan och samma rätt att få vara delaktiga, trygga och ha tillgång. Det som kan skilja är att vi behöver olika stöd i vardagen för att få vara just delaktiga, trygga och få tillgång. Att från början integrera olika behov av stöd och särlösningar blir inte bara billigare. Det ökar livskvaliteten för alla.
Föreningen Vårt Hjärta,
Annette Bergbo
verksamhetsledare