DELA

Ungdomsrådets uppdrag

I och med SKUNK:s styrelses insändare via Sara Strandberg och Elin Thomasson samt lagtingsledamot Igge Holmbergs insändare vill vi från kulturbyrån förtydliga att Ålands ungdomsråd har ett viktigt och tydligt uppdrag. De andra frågeställningarna blev förhoppningsvis besvarade i arbetsgruppens insändare genom Simon Holmström och Axel Jonsson.

Så klart tror ingen, att ungdomarna kommer på ett stormöte utan att veta vad det handlar om. Meningen är inte heller att ungdomarnas uppdrag ska på något sätt vara oklart.
Enligt reglementet för Ålands ungdomsråd kommer ungdomsrådet att fungera som remissinstans för landskapsregeringen. Dess uppgifter är att ordna ungdomsparlament och väcka ungdomarnas intressen för samhälleliga frågor genom information, diskussionsmöten och seminarier. Rådet kan också ta initiativ till program och åtgärder som främjar de ungas situation i samhället samt föra fram åsikter till landskapsregeringen i frågor som rådet anser vara särskilt viktiga ur de ungas synvinkel. I samråd med landskapsregeringen ska ungdomsrådet sköta nordiska och internationella ungdomskontakter.

Ungdomsrådet behöver inte heller jobba ensamt utan har stöd och hjälp av ungdomskonsulenten. Även en ungdomskommitté bestående av tjänstemän från olika avdelningar inom förvaltningen kommer att finnas till hands.
Ungdomsrådet måste kunna ses som en process. En viktig uppgift för ungdomsrådet blir att marknadsföra sig själva och skapa bra kontakter bl.a. till skolornas elev- och studeranderåd i samarbete med ungdomskonsulenten. Ungdomarna måste få en chans att själva delta i processen även om styrhjälp och ramar finns givna. Vår avsikt är att behandla ungdomar som en resurs här och nu, inte bara någonstans i framtiden. På den punkten tror jag, att vi alla är överens.
Riikka Åström
Vik.ungdomskonsulent
Jan-Ole Lönnblad
Byråchef