Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Ungdomars psykiska ohälsa är ett vuxenproblem

Den grundläggande skyddsfaktorn för ungas mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden. Oavsett psykiatrisk diagnos, behöver barn tidigt lära sig att hantera känslor, relationer och att ta ansvar för eget och andras välbefinnande. Vuxenvärlden måste vara öppen för obekväma diskussioner och hantera nya utmaningar i samarbete utan ängslan. Föräldrastödet behöver därför utvecklas till en grundläggande stödåtgärd. Det sociala arbetet i skolan ska definieras till tjänster med en fokuserad arbetsbeskrivning. Lyft fram det förebyggande, uppsökande och relationsbyggande arbetet med tidiga insatser i form av samtalsstöd.

Dessa insatser kan avlasta barnskydd och andra pressade myndigheter genom fånga upp problem i tidiga skeden. Ungas trygghet behöver säkras för att bygga en socialt hållbar framtid och det görs bäst genom samarbete mellan vuxna förebilder i vardagen.

Simon Påvals, Fältare & Lib. lagtingskandidat