DELA

Ungas läsförståelse har fortsatt hög prioritet

Bl.a. Nya Åland oroar sig för att landskapsregeringen och utbildningsbyrån inte prioriterar högläsning i skolorna utan väljer att lägga ner det s.k. läsprojektet.

När utbildningsbyrån 2014 initierade läsprojektet, var vår målsättning att stävja den minskade läsförståelsen som noterats i bl.a. PISA-utvärderingen hos våra åländska ungdomar. Projektets huvudsakliga uppgift blev att stöda läsfrämjandet genom riktade insatser, upplysa vuxna om vikten av högläsning, metod- och kompetensutveckling för pedagoger, stöda utveckling av bibliotek där barn- och unga rör sig och koordinera författarbesök och därmed jämförbara aktiviteter.

Det framskrivna målet i projektet har varit att ge kommunerna redskap och modeller att arbeta vidare med läsfrämjande insatser efter att projektet har slutförts. För att driva projektet framåt anställde landskapsregeringen en projektledare. Projektet har finansierats med årliga anslag.

Läsprojektet har under den tid det pågått på ett förtjänstfullt sätt lyft fram nyttan och nöjet med att utveckla en läskompetens. Projektet har bl.a. upplyst vuxna om vikten av att själv läsa och läsa för andra, bistått både pedagoger och skolbibliotekarier samt stimulerat till författarkontakter.

Skolans primära mål är att utveckla goda kunskaper och färdigheter i bl.a. läsning och skrivning som vid sidan av andra grundläggande kunskaper och färdigheter ger förutsättningar för barn, unga och vuxna att verka framgångsrikt i vårt samhälle. Utbildningsbyrån ser som sin fortsatta uppgift tillsammans med kulturbyrån att stöda lärarna, bibliotekarierna och alldeles särskilt skolbibliotekarierna i deras professionella yrkesutövning för ökad läsförståelse och för utveckling av andra nödvändiga förmågor och kompetenser.

En mångsidig läs- och skrivfärdighet är en förutsättning för läsförståelse, inlärning, informations- och kommunikationsutbyte. Utbildningsbyrån ser högläsning som en viktig metod bland andra metoder för att utveckla läsförståelse. För skolans del handlar inte högläsningen i första hand om att skapa närhet eller gemensamma mysstunder tillsammans. Skolans uppdrag är att med ett didaktiskt angreppssätt utveckla elevens ordförråd och läsförståelse genom det upplästa skriftspråket som ju i grunden avviker från talspråket. Här kommer högläsningen in genom barn- och ungdomslitteraturen men även i viss mån genom faktabetonade artiklar och tidskrifter.

Att utveckla barns och ungas läsförståelse har fortsatt hög prioritet i utbildningsbyråns utvecklingsinsatser. I enlighet med budget för 2016 ska verktyg som ger inspiration till läsfrämjande arbetssätt och metoder tas fram innan projektet avslutas.

Utbildningsbyrån kommer att regelbundet följa upp läskompetensen i enlighet med fastställd uppföljningsplan. Följande utvärdering är inplanerad till hösten 2016 för att bilda sig en uppfattning om hur läsförståelsen utvecklats. Utbildningsbyrån avser fortsättningsvis stöda en jämlik och likvärdig skola i landskapet.

Rainer Juslin

avdelningschef på utbildnings- och kulturavdelningen

Elisabeth Storfors

byråchef på utbildningsbyrån