DELA

Tystnadskulturen löser inte några problem

Tisdagen den 29.11.17 inlämnade socialdemokraterna till stadsfullmäktige i Mariehamn en motion för att få stopp på trakasserier och övergrepp bland personalen i staden. I en jämställdhetsrapport som stadsfullmäktige godkände den 29.9.17 kan man läsa att 25 procent av stadens personal (cirka 700 anställda) har upplevt trakasserier på sin arbetsplats.

Redaktör Titte Törnroth-Sarkkinen följer i torsdagens nummer av Nya Åland upp frågan genom att intervjua stadens tf personalchef Sari Hautamäki. Enligt henne är allt i sin ordning i staden. Handlingsplan, upplysta chefer och goda rutiner finns på plats. Dessutom är svaren på den enkät som ligger till grund för andelen personer som anfört klagomål inte entydiga enligt tf personalchefen.

Om staden redan är så väl rustad för att möta övergrepp och trakasserier förvånas man över att någon över huvudtaget uppger att de råkat ut för dessa obehagligheter. Det är väl känt att någon som är i beroendeställning till den som utför övergreppen så kan det vara svårt för att inte säga omöjligt att ta upp frågan med samma person. Den som klagar råkar lätt illa ut.

Problemet individualiseras och ses inte som ett strukturellt problem. Tf personalchefens svar verkar vara ett uttryck för den tystnadskultur som präglar diskussionen om trakasserier och övergrepp. Jag hade hellre sett att tf personalchefen kommit med tillägget att trots våra goda rutiner är det möjligt att det förekommer trakasserier och övergrepp och jag kommer att göra allt som står i min makt för att ingen inom staden ska behöva uppleva det lidande som trakasserier och övergrepp kan leda till.

Att förneka och osynliggöra problemet är inte rätt sätt att uppnå målet om nolltolerans i fråga om trakasserier och övergrepp.

Barbro Sundback (S)

Tf personalchef Sari Hautamäki svarar:

”Vi är helt eniga med ledamot Sundback, givetvis ska detta inte förnekas och osynliggöras. I staden gäller nolltolerans för all slags diskriminering och trakasserier. Det är på varje enskild medarbetares ansvar att uppföra sig korrekt mot sina arbetskamrater och chefer ansvarar för att arbetsmiljön är sådan att den motverkar trakasserier.

Detta är väldigt viktiga frågor och vi har rutiner som vi arbetar enligt, men kan självklart alltid bli bättre. En ny medarbetarenkät är inplanerad för 2018 där nämnda statistik kommer att följas upp. I stadens Handlingsplan mot osakligt bemötande, trakasserier och mobbning finns riktlinjer för hur vi arbetar förebyggande samt tillvägagångssättet om trakasserier sker. Här finns bl.a. stöd för den drabbade och arbetsgivarens ansvar. Tanken är att det alltid ska finnas någon att tala med, det ska alltid gå att hitta någon som inte är jävig eller själv inblandad. En arbetsgivare som fått kännedom om trakasserier är skyldig att vidta åtgärder, rutiner för det finns i nämnda handlingsplan. Stadens företagshälsovård jobbar aktivt för att främja sunda och säkra arbetsmiljöer och arbetsgemenskaper.

En tystnadskultur är absolut ingenting som uppmuntras.”