DELA

Tydliga mål behövs för vår hamn

Under denna mandatperiod har Mariehamns stad påbörjat en stor bolagiseringsprocess. År 2013 bolagiserades Mariehamns Elnät och nu står stadsstyrelsen inför en bolagisering av hamnen. Hamnstyrelsens viktigaste uppgift är att sköta och utveckla bolagets verksamhet. Offentligt ägda bolag har oftast ett annat mål än vinstmaximering. Vi behöver utveckla en god styrelsesed i våra kommunala bolag. En grundförutsättning för detta är en tydlig ägare. Mariehamn bör bli bättre på att utöva sin ägarroll, genom tydliga ägardirektiv som medverkar till att utveckla kommunens verksamheter.

Ska våra bolag drivas i vinstsyfte? Enligt kommunallagen kan kommuner idka näringsverksamheter som allmänt betjänar kommuninvånarna. Kommunens näringsverksamhet kan vara vinstbringande, men spekulativ verksamhet som uteslutande är avsedd att ge vinst är inget kommunen ska syssla med. Kommunens möjligheter at t bedriva näring regleras inte bara genom kommunallagen utan också av lagen om konkurrensbegränsningar. Det är alltså inte lagligt att missbruka sin dominerande marknadsställning genom att bära upp överstora avgifter för el, vatten och annan service. Kommunal verksamhet ska alltså bedrivas med självkostnadsprincipen som grund.

Att offentlighetsprincipen nu är en del av Mariehamns hamns bolagsordning, som (S) röstade för, har väckt känslor och debatt. Denna princip finns redan i alla kommunalägda bolag i Sverige. Principen har inte missgynnat bolagen. Eftersom den åländska kommunallagen ligger efter i detta hänseende var vi tvungna att lyfta in principen i bolagsordningen. Detta är ett modernt sätt att leda kommunala bolag.

Som styrelseledamot i kommunalt ägda bolag ska du inte driva en egen politisk linje. Valet av bolagsform bygger på att kommunen strävat efter en effektiv organisationsmodell. Styrelsen uppgift är att utveckla förutsättningarna för bolagets verksamh et. Vad staden vill med bolaget är däremot det vi politiker ska koncentrera oss på. Den politiska debatten ska föras offentligt i fullmäktige och inte i styrelserummet. Styrelsen arbetar sedan gemensamt för ägarens mål. Det vi nu behöver är tydliga mål och ägarstyrning för vår hamn. Jag ser fram emot den politiska debatten i fullmäktige.
Sara Kemetter (S)