DELA

Tydliga gränsdragningar och långsiktighet i Pommernfrågan

Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum har fina visioner för utvecklandet av det så kallade upplevelseområdet kring museifartyget. Pommerns upplevelseområde har under projektets gång dock ändrats på flera punkter. Som ordförande i infrastrukturnämnden önskar jag en dialog samt utlyser en tydlig ansvarsfördelning för det planerade upplevelseområdets drift och underhåll.

De två sköljhusen är K-märkta och hör efter bolagiseringen till Mariehamns hamn Ab. Dessa ingår i upplevelseområdet och skall rustas upp i samband med projektet och bli en del av museiverksamheten. Det juridiska ansvaret för bevarandet av de K-märkta fastigheterna ligger hos stadsarkitektkontoret och utförs av Mariehamns stads fastighetsavdelning i samråd med stadsarkitektkontoret och Ålands Museibyrå. Det K-märkta tullmagasinet i områdets direkta närhet hör för tillfället inte till projektet men har ändå nämnts vid informationstillfällen och en vision för att i framtiden inkludera byggnaden i projektet har uttalats från projektmedarbetare.

Nytillkomna och planerade byggnader i projektet är verkstadsbyggnaden, kobryggan, dockan med kajen runt samt trädäcket på landsidan. Småbåtshamnen och de eventuella kajplatserna på västra sidan av Pommern tillhör Mariehamns hamn Ab.

Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum ansvarar endast för själva fartyget vad gäller reparationer och underhåll. Ändå har till dags dato inga diskussioner med infrastrukturnämnden skett om detta.

Jag kräver att dessa frågor blir besvarade och att en klar och tydlig ansvarsfördelning mellan infrastrukturnämnden, Mariehamns hamn Ab och stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum diskuteras omgående innan projektet påbörjas. Det finns redan tillräckligt många projekt som genomförts i stan där investeringar gjorts och offentliga medel frikostigt delats ut för att bygga landmärken utan en genomtänkt plan för vare sig driftskostnader och bevarande eller underhåll av redan befintliga områden och byggnader.

Vi kan inte längre föra en slarvig politik där ansvarsfördelningen är otydlig mellan stadens egna bolag och instanser. Sådant får ofta ekonomiska konsekvenser vilka skattebetalarna får svara för.

Jessy Eckerman

Svar:

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum (SÅSM) har enligt avtal med Mariehamns stad helhetsansvaret för Pommern. Det betyder att SÅSM ansvarar för Pommerns tekniska drift och underhåll samt för den publika och museala verksamheten. För större projekt och investeringar, så som exempelvis däcksbyten och mastrenoveringar, ansvarar Mariehamns stad. Hur Mariehamns stad i övrigt sköter underhåll av sina fastigheter kan inte SÅSM svara för.

I slutrapporten för byggande av docka för Pommern nämns att det södra sköljhuset ska rustas upp till sköljhusmuseum. Det är en god idé och något som kunde förverkligas med relativt enkla medel, vilket jag också nämnde för Mariehamns socialdemokrater när jag träffade dem i tisdags kväll för att informera om SÅSMs arbete med Pommerns bevarande och dockans betydelse i det arbetet.

Däremot faller förverkligandet och skötseln av ett Sköljhusmuseum inte inom ramen för avtalet mellan SÅSM och Mariehamns stad, varför SÅSM inte heller tar något ansvar för det, även om vi givetvis gärna bistår med vår expertis. Beträffande inkluderingen av Tullmagasinet i framtida visioner för Västerhamn ser jag inget problematiskt i det. En vision är abstraktion. Vissa visioner blir verklighet, andra inte, men utan visioner stannar utvecklingen.

Slutligen , i det nu gällande avtalet mellan Mariehamns stad och Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum är ansvarsfördelningen tydlig och klar. SÅSM ansvara för Pommern, varken mer eller mindre. Vill Mariehamns stads infrastrukturnämnd diskutera den framtida ansvarsfördelningen mellan staden, hamnen och stiftelsen föreslår jag att nämndens ordförande sammankallar till ett möte med berörda parter. Det är mer effektivt än att skriva insändare i lokalpressen.

Hanna Hagmark-Cooper