DELA

Tvinga inte samman kommunerna

Alla är inför valet överens om behovet av en samhällsreform. Frågan är vari den ska bestå, för bästa effekt och minsta skada. Inom Centern ser vi gärna en allmän samhällsreform med delvis ändrade strukturer, men inte påtvingade kommunsammanslagningar. Kommunerna utgör en viktig del i det mest unika Åland har; småskaligheten, närdemokratin och närheten till service även på landsbygd och i skärgård. Vi har inget emot ifall enskilda kommuner vill slå sig samman, men det får inte vara ett självändamål eller påtvingas uppifrån.

”Det är svårt att bevisa att stora kommuner är bättre eller billigare för skattebetalarna” säger forskaren Siv Sandberg till Yle 13.9. År 2003 gjorde inrikesministeriet en omfattande undersökning av de sammanslagningar som gjordes i Finland på 1970-talet, och som visade att de INTE minskat de undersökta kommunernas totala driftsutgifter, endast delvis inom den allmänna förvaltningen, och att detta inte räckte till att kompensera kostnadsökningarna inom andra uppgifter. Slutsatsen är att ”Det är inte självklart att sammanslagningar i framtiden kan ge några nämnvärda ekonomiska inbesparingar”.
Trots detta argumenteras från högsta politiska nivå i såväl Finland som på Åland för nya sammanslagningar, med just ekonomiska argument. I Finland ligger frågan nu på finansministeriets bord, där man sitter och ritar in de nya storkommunernas gränser. Man utgår inte från forskning och fakta, utan ideologiska intressen styr kraven.

Personligen tror jag mycket på utökade mellankommunala samarbeten och nya organisationsstrukturer, särskilt för kompetenskrävande, integritetskänsliga och ekonomiskt tunga uppgifter. Vi ska inte sitta och göra samma saker i 16 kommunkanslier. Landskapet bör ge ut tydliga riktlinjer och direktiv för samordning, samt ha beredskap att bistå kommuner som eventuellt vill eller anser sig måsta gå samman. Ålands kommunförbund, ej att förknippa med olika kommunalförbund, kunde tilldelas en tyngre roll i att föra kommunernas gemensamma talan och att tillhandahålla mallar och modeller för styrdokument, kontoplaner, e-strategier mm. Detta skulle underlätta mellankommunala samarbeten och köptjänster.
Jag och Centern Åland kommer absolut inte att godkänna att kommuner genom lagtingsbeslut ska tvingas samman utan att där finns ett tillförlitligt underlag som styrker de långsiktiga inbesparingar de ska leda till samtidigt som garantier ges för långsiktigt bibevarad närservice.
Erik Brunström (C)