DELA

Två förklaringar till ÅHS budgetöverskridningar

Debatten om ÅHS som just nu rasar rör myndighetens svaga ekonomiska resultat för år 2012. Den liberala lagtingsgruppen förundrar sig över att varken jag eller regeringen kan säga hur stort underskottet är. Dessutom anser liberalerna att jag misslyckats som ordförande för ÅHS.
Måndag den 21 januari kommer lagtinget att debattera ÅHS och dess ekonomi. Inför den debatten vill jag föra fram en del synpunkter och fakta som kan vara värda att ha i åtanke inför debatten.

Varken ÅHS styrelse, ordförande eller regeringen kan i detta skede lämna exakta siffror för 2012 års resultat eftersom bokslutet inte är klart. Däremot vet vi att det blir ett ovanligt stort underskott och finansutskottet kräver att regeringen gör noggranna analyser av budgetutfallet för år 2012 samt kommer med ett åtgärdsprogram för ÅHS i tilläggsbudget för 2013.
Redan fredagen 18 januari inleddes analysarbetet. ÅHS: styrelse, ledning och regeringens representanter höll ett gemensamt möte med de klinikledningar som under år 2012 haft svårigheter med att hålla budgetramarna.
Resultatet av mötet var effektivt. De budgetansvariga som är 24 personer kommer att erbjudas ekonomisk support, budgetdirektiv kommer att utfärdas och åtgärder kommer att vidtas för att uppnå sparbetinget på tre procent för att klara 2013 års kostnader. En personalförsörjningsplan kommer att göras och många andra konkreta åtgärder kommer att vidtas för att budgeten på 80,6 miljoner för år 2013 ska hålla.
Om detta kommer jag att prata mera om i lagtinget den 21 januari.

När drevet går är det viktigt att bytet springer undan annars blir det ingen jakt. Ett lite slarvigt citat av Nietzche. Många stora samhällsfrågor och problem malas snabbt ner till personkonflikter i dagens media.
Journalisternas kunskaper om frågorna är ofta bristfälliga. Deras dramaturgi är enkel och lätt förutsägbar. Är det verkligen någon som på allvar tror att lösningen på ÅHS problem enbart är en fråga om vem som sitter på ordförandestolen. Visst har det betydelse men ledningen av ÅHS är inte personlighetsfråga. Däremot krävs en styrelse och medarbetare som har kompetens, engagemang, förtroende för varandra och uthållighet.
Min analys av ÅHS både för det år som gott och mera allmänt innehåller fyra rubriker: ledarskap, kostnadsmedvetenhet, budgetdisciplin och förändringsarbete.

Det behövs ett stabilt och kompetent ledarskap. När jag tillträdde på styrelseposten fanns det en djup förtroendeklyfta mellan den högsta ledningen och många inom läkarkåren. Konflikten kom sig av de s.k. ”juristfakturorna” som förra ordföranden Torbjörn Björkman tecknat under och som den förra styrelsen i efterskott rättfärdigade.
Konflikten kostade mycket i tid och många möten med olika grupper och personer. Misstron förhindrade en konstruktiv dialog mellan de ansvariga inom organisationen. Inte bara bland läkarna utan också inom styrelsen. Ansvaret för den konflikten vill liberalerna föra över på mig. Ojuste och felaktigt.
Däremot är konflikten nu löst och en majoritet i styrelsen har återställt ordningen och några fler juristfakturor kommer inte i framtiden att dimpa ner på styrelsens eller ordförandens bord.

Chefläkartjänsten har inte varit ordinarie tillsatt. Av olika skäl har minst sex läkare under året avlöst varandra på tjänsten. Några bara för kortare tider andra längre perioder.
Alla som känner ÅHS organisation vet att chefläkartjänsten är central. Chefläkaren företräder de 16 medicinska klinikerna i ledningsgruppen. Chefläkaren deltar tillsammans med vårdchefen, personalchefen, ekonomiechefen och direktören i styrelsens möten. Med andra ord är chefläkaren en nyckelperson för att kommunikationen ska fungera mellan styrelsen och klinikerna. Det gångna året har inte fungerat bra i detta hänseende.
Nu kommer situationen att stabiliseras. Vicehäradshövding Katarina Dahlman tillträder tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i början av mars. På tisdag den 22 januari sammanträder rekryteringskommittén och fortsätter arbetet med att anställa en chefläkare, i ordinarie tjänst. Mitt mål är att vi redan i mars ska ha en ordinarie chefläkare så att arbetet inom ÅHS snabbt får kontinuitet och stabilitet.

De budgetöverskridningar som gjorts under år 2012 har två förklaringar. Brister i budgetdisciplinen och rent medicinska orsaker. Bristande budgetdisciplin är inte något som gäller hela organisationen. Tvärtom är det så att en majoritet av de budgetansvariga håller sin budget.
Bland klinikerna kan man lyfta fram primärvården som exemplarisk och en god modell. Inom kliniken finns stor kostnadsmedvetenhet och en vilja till anpassning och förändring av verksamheten när man märker att pengarna tryter. Alla kliniker har inte samma kompetens och medvetenhet. Något som nu kommer att åtgärdas genom ekonomisk support.
Inom organisationen finns en gammal kultur som byggt på att underskott inom vissa kliniker kunnat balanseras med överskott från andra. Den tiden är nu förbi och alla som har budgetansvar måste från och med nu hålla sina budgetramar.
Trots dessa åtgärder och kommande effektiveringsinsatser måste man inse att vårdens kostnader till en viss del inte går att förutse. Budgeten är en förutsägelse om framtiden som är lätt att göra om verksamheten handlar om varor, transporter andra döda ting. När vi har att göra med mänskor och särskilt sjuka mänskor har sjukhusets anställda ett uppdrag som innebär att de ska försöka rädda liv och minska lidande. Den årliga omfattningen av detta arbete kan ingen förutspå.
På mötet den 18 januari framkom att flera kliniker under år 2012 haft ovanligt många svåra och dyra vårdfall. Dagens medicinska möjligheter är stora och kostsamma vilket kan påverka en hel kliniks budget även om det är fråga om ett fåtal svåra fall.
Det återstår att se om år 2012 var ett extremt år eller om det är fråga om ett trendbrott som också inträffar år 2013. För oss i styrelsen är det givet att alla som kommer till ÅHS ska ha bästa tänkbara vård och att detta ibland kostar mera är budgetramarna tillåter. Något som vi måste lära oss att hantera.

Liberalerna påstår att jag sovit på ÅHS styrelsemötena. Jag hoppas att denna redovisning övertygar om att så inte varit fallet.
Däremot sover jag gott om natten för mitt samvete är rent och jag ser stora möjligheter att år 2013 tillsammans med styrelsen och ledningen för ÅHS skapa en vändpunkt inom ÅHS som kommer att gagna patienter, anställda och lagtinget. Förutsättningarna är nu bra mycket bättre än för ett år sedan.
Barbro Sundback
Ordförande för ÅHS