DELA

Turismen hör hemma hos Åland Näringsliv nu

I september lyfte jag debatten om att övernattningarna minskar på Åland. Flera turistföretagare hörde av sig och tackade mig för att jag vågade belysa problemen som finns.

Vi har de senaste dagarna kunnat läsa om hur Visit Åland (VÅ) drabbats av en bokföringsskandal där stora summor pengar försvunnit. En person hängs ut som ansvarig till dådet och är redan dömd.

Detta utan att ha fått en rättmätig dom. Jag gillar inte hur man hanterat detta. Tänk om det kan vara fler personer inblandade? Det här förfarande känns inte riktigt bra på något sätt och vis. En hel del frågor och spekulationer väcks, även hur de skattemedel som tillskjuts till VÅ hanteras.

Ålands landskapsregering har idag avtal med att Visit Åland skall sköta destinationsmarknadsföring och turistinformation. Avtalet är ett år åt gången och skrivet så att Landskapsregeringen (LR) inte kräver resultat utan endast berättar vad VÅ skall göra. I år har LR betalat ut närmare 1,5 miljoner till VÅ. Detta utan att ha några krav gentemot VÅ. Obegriplig hantering av skattemedel.

Vid Visit Ålands höstmöte den 16 oktober 2013 avsattes den dåvarande styrelsen under en avrättningsliknande tillställning. Orden som ven i Alandica var inte fina, de hör inte hemma på land, kanske på en karaokebar ombord på en Finlandsfärja. Efter mötet valde jag och flera andra företagare tyvärr att lämna Visit Åland. Det blev för tydligt vid detta möte att vissa medlemsföretag inte ville stå bakom booking.com, nya flygförbindelser och andra förändringar som den då sittande styrelsen ville förverkliga när det dessutom fanns gott om pengar i kassakistan.

Om det fanns en rädsla för konkurrens låter vi vara osagt men frågan är om alla detaljer och planer har kommit medlemmarna till kännedom. Styrelsen fick ju inte ens berätta vad de hade åstadkommit före omröstningen då de blev avsatta.

Visit Åland håller höstmöte torsdag 24.11.

Det kommer säkert att bli svårt att fokusera på kärnfrågorna vid det mötet. Men det är ack så viktigt att blicka framåt.

Kanske det är dags att ena och samla hela branschen nu.

Lyft diskussionen, likvidera VÅ och se vilka nya möjligheter som kan öppnas.

För inte är det väl så att flera medlemsföretag sitter i famnen på någon annan och kör på i samma farvatten år ut och år in?

Det har tidigare lyfts och diskuterats politiskt att föra in turismen som en egen enhet under takorganisationen Ålands Näringsliv (ÅN).

Den frågan är verkligen aktuellt efter de senaste dagarnas tumult.

Det är dags att ta nästa steg nu för Åland vad gäller utvecklingen av turismen, att öka inresandesiffrorna och övernattningarna.

Ålands näringsliv och den person som ansvarar för turismen skall tillsammans med turismenheten vid ÅN opartiskt se till att upphandla och konkurrensutsätta de destinationsmarknadsföringspengar som VÅ erhåller idag. Det kommer att bli ett stort lyft för hela det åländska näringslivet att samla allt under samma tak.

Vd och styrelse vid VÅ är ansvariga för det ekonomiska som hänt och att skylla det på att det passerat tre vd:ar, nya styrelser och revisorer gör det ännu viktigare att LR ställer krav gentemot det nu konkursfärdiga VÅ. Detta om det alls skall betalas ut några mer skattemedel till VÅ för 2017 och framöver.

Anders Holmberg

Företagare och politiker

 

Svar från Visit Åland:

Visit Åland har valt att bemöta direkta sakfel i insändaren: Resultatavtalet mellan Visit Åland och Ålands landskapsregering har utvecklats. Nu gällande avtal är tecknat för perioden 2016–2018 och omfattar, förutom marknadsföring, även destinationsutveckling och upprätthållande av turistinformation. Enligt resultatavtalet ska slutredovisning över hur medlen har använts, samt hur företagen inom turistbranschen deltagit i finansieringen av utvecklings- och marknadsföringsinsatserna, sammanställas och lämnas in till näringsavdelningen inom april månad påföljande år.

År 2016 har Ålands landskapsregering betalat ut 1,2 miljoner euro till Visit Åland.

Medlen går till projekt och marknadsföringsaktiviteter i samarbete med branschen.

I samband med det extrainsatta medlemsmötet i oktober 2013 valde fyra medlemmar att gå ur föreningen. Två av dem är medlemmar idag.

Visit Åland har ett nära och inspirerande samarbete med Ålands Näringsliv. I utredningen Visit Åland – ger en ny organisation bättre destinationsmarknadsföring? analyserades de tre alternativen samgående med Ålands Näringsliv, bolagisering och att fortsätta verka som egen förening. Det slutliga rapportutkastet presenterades för Visit Åland i september 2012. Ärendet gick inte vidare som förslag till medlemskåren. Visit-organisationerna i Norden är i regel inte konkurrensutsatta bland annat eftersom destinationsmarknadsföring bygger på nära samarbete med branschen och långsiktighet.

Det var vår plikt att polisanmäla brottet och att informera om det som skett. Nu jobbar vi för att lösa den problematiska sits föreningen hamnat i, för att sedan återgå till att arbeta med och för branschen.

Lotta Berner Sjölund, vd

Terese Flöjt, styrelseordförande