DELA

Turism norr på Åland

Turistnäringen har stora förutsättningar på norra Åland. Inom turistbranschen finns redan profilbolag som Stallhagen, Smakbyn, Golfen och Silverskär. Turistsektorn är den näringsgren som växer mest och det finns en stor potential som berör hela Åland. Som mål i media har nämnts om att utöka årliga övernattningarna med 100.000 per år.

Vi ser det därför som naturligt att Kastelholm och nya Stalldala utvecklas med logi och Bomarsundsområdet med ett besökscenter vilket skapar arbetstillfällen. På liberalernas näringslivskväll på Smakbyn där ett 40 tal företagare medverkade poängterades behovet av samarbete för att öka marknadsandelar. Smakbyns planer på logi i Kastelholm skulle komma väl till pass och ge flera arbetstillfällen i regionen.

Med samverkan mellan företag och myndigheter åstadkoms resultat,utveckling och ekonomi. På näringslivskvällen framfördes behov av gemensam information och marknadsföring, översyn av samhällets regelverk och övervakning, för att underlätta etableringar av företag och privat verksamhet.Kulturturismen ger också möjligheter för de åländska producenterna eftersom matåland med t.ex öppna gårdar håller på att bli ett begrepp.

De norråländska krogarna utnyttjar idag ett hundratal lokala leverantörer kringeffekterna är stora En viktig del för förutsättningarna till lokalproducerat. Fiske och sportturismen har också stor betydelse på norra Åland genom golf, kanoting och Ålands idrottscenter i Godby, som tar emot allt mer grupper för bl.a. träningsläger i olika idrotter.

En satsning på cykelturism som har stor betydelse för landsbyggden efterlystes. Godby kan genom samverkan mellan de norråländska kommunerna och landskapet utvecklas till ett livskraftigt centrum. En ökande och åldrande befolkning bör kunna få olika former av service både av offentlig sektor och privat näringsliv i centralorten Godby, vilket skapar ytterligare arbetsplatser.

Liberaler på Norra Åland