DELA

Tunnelplaneringen måste stoppas!

Stora belopp slösas fortsättningsvis bort på planeringen av den så kallade Föglötunneln. Nu är det hög tid för våra politiker att ta ansvar och dra i nödbromsen för att stoppa detta prestigeprojekt innan ännu mer pengar har gått förlorade.
Vi markägare på Wessingsboda Öjen vill framhålla 3 saker i den pågående planeringen av skärgårdens kortruttstrafik.

1. Planera helheten före detaljerna
I årets budget har avsatts 1 miljon euro för att bland annat ta fram förslag till kostnadseffektiv kortruttstrafik i skärgården.
Diskutera och slå fast helhetsförslaget för framtidens skärgårdstrafik innan ni fortsätter med förundersökningen på Wessingsboda öjen för 1 miljon euro.

2. Fel att dra väg genom Natura 2000-klassade områden
Ingenjörs- och konsultföretaget WSP har fått i uppdrag av Trafikavdelningen att utföra vägplanering samt placering av en enorm stendeponi på 50 000 m2. Stendeponin beräknas få en höjd om 8 m, i orörd natur på Wessingsboda Öjen.
WSPs uppdrag omfattar även en MKB-utredning för Föglötunneln.
Det är ogenomtänkt och missbruk med skattemedel att trafikavdelningen lägger ut hela 82 000 € på att slutföra en MKB-utredning för ett projekt där vägdragningen går genom Natura 2000-klassade våtmarksområden. Samma problematik finns även på Flaka marker (Båthusfjärden).

3. Oklar lagstiftning och bristfällig information till markägarna
Lagtinget godkände i november 2005 kostnader för framtagande av underlag för tunnel till Föglö. Nu 5 år senare kan man konstatera att utredningen inte kommit speciellt långt. Detta trots trafikavdelningen lagt ned enormt mycket i form av såväl personella som ekonomiska resurser.
Orsaken till detta finns bland annat i oklar lagtillämpning. Dessa stora oklarheter måste klaras ut före man fortsätter utredningsarbetet. Alternativet är långa och dyra domstolsprocesser som belastar både tjänstemän och markägare.

I Trafikplan 2003-2010 utlovar man följande: ”Markägare och andra direkt berörda medborgare kontaktas i ett så tidigt skede som möjligt för information om nya investeringsprojekt för att möjliggöra för markägarna och övriga sakägare att redan i planeringsskedet ha en reell möjlighet att påverka projektet”
Varför har inte informationen till berörda markägare sköts enligt ovanstående löfte?
Mark- och vattenägare
på Wessingsboda öjen