Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Tunnelmyter

Flera vill utreda tunnel. Bra, tycker vi! Detta är första steget mot ett förverkligande, i bästa fall. I sämsta fall första steget mot att begrava ett projekt. Vi hoppas på det förstnämnda.

När det handlar om en tunnel så borde man åtminstone reda ut följande:

1. Var ska tunneln gå

-Var är lämpliga nerfarter för tunneln?

-Vilken sträcka är lämpligast mht bottendjup och berggrund?

-Var kan det finnas geologiska frågetecken?

-Måste anslutningsvägar byggas?

-Vilka markägare berörs, och hur ställer de sig?

2. Hur ska tunneln utformas

-Vilken tunnelstandard skall följas?

-Hastighetsbegränsningar, kurvradier?

3. Bygget

-Förväntad byggtid?

-Metoder?

-Hantering av vatten, stenmassor?

-Risker vid bygget?

4. Drift av tunnel

-Ventilation, vattenhantering?

-Hantering av risker vid drift?

-Underhåll av tunneln

-Skall driften skötas av beställaren eller genom t.ex. OPS?

-Vilka avgiftssystem ska finnas, och vilka avgifter?

5. Tunnelsäkerhet

-Vilket säkerhetsregelverk gäller?

-Hur uppnås lagstadgad och önskad säkerhetsnivå?

6. Konsekvenser

-För trafiksituationen?

-För samhällstrukturen och markanvändning?

-För kulturmiljö?

-För berggrund och grundvatten?

-Buller vid byggnation, drift?

-För natur, klimat och biologisk mångfald?

-För socioekonomiska förhållanden och hälsa?

7. Processen från nu fram till färdigställande -Vilka steg, vad behöver göras?

-Tidplan?

-Vem ska vara huvudman för förbindelsen?

-Vem ska göra upphandlingen?

-Hur ska upphandlingen göras?

-Vad får det kosta?

8. Vilka är kostnaderna för

-att bygga?

-att finansiera?

-att driva?

När dessa frågor är utredda så är man en bra bit på väg, och den goda nyheten är att vi därmed är en bra bit på väg! Det finns mätningar, utredningar och förslag som svarar på samtliga ovanstående frågor.

Vi vill att Landskapsregeringens egna sakkunniga ska ta del av utredningarna och antingen omfatta dem eller komma med konstruktiva förslag på tillägg.

Landskapsregeringens tjänstemän kan ta rollen som medborgarnas kravställare och ombudsman. Om man kan mejsla fram en samsyn så är det upp till höstens kommande regering att ge grönt ljus för att genom t.ex. partnering arbeta fram ett upphandlingsobjekt och gå mot en upphandling

Vi hoppas att klokt folk från alla partier kunde ställa sig bakom denna pragmatiska approach!