DELA

Tunnelhistoria för landskapsregeringen

Landskapsregeringen annonserade i november efter en projektingenjör som skall leda byggandet av en tunnel till Föglö och en bro till Vårdö. Av annonsen framgår beträffande det så kallade södra tunnelalternativet att arbetet skall utgå ifrån den miljökonsekvensbedömning som tidigare tagits fram.

Annonsen ger intrycket att de politiker som i dag tar sig an dessa frågor har bristfälliga insikter i landskapsregeringens sju år långa arbete med det södra tunnelalternativet. Undertecknade vill därför påminna om några detaljer som kan tjäna som utgångspunkter för landskapsregeringens fortsatta arbete.

Det existerar ingen miljökonsekvensbedömning! Vid landskapsregeringens plenum 10 juni 2013 sattes punkt för det södra tunnelalternativet. Då överlämnade trafikbyråns trafikavdelning en miljöutredning (inte den miljökonsekvensbedömning som lagen kräver för att starta ett projekt) tillsammans med ett följebrev vars sista mening är: ”I nuläget kan en fast förbindelse mellan fasta Åland och Föglö enligt miljöutredningen inte förverkligas.” Till utredningen fogade landskapsregeringen en så kallad styrgrupps kommentarer till miljöutredningen.

På åtta punkter anser styrgruppen att miljöutredningens slutsatser är direkt felaktiga, på tre att de är spekulativa eller vilseledande och på tre att slutsatserna är dragna på bristfälligt faktaunderlag eller ogjorda undersökningar.

Undertecknade, som var medlemmar i styrgruppen 2010–2013, hoppas att ovanstående information skall vara till nytta för det fortsatta arbetet med en fast förbindelse till Föglö.

SVEN-ANDERS ERIKSSON
DANIEL WIKBLOM
NICKLAS WIKBLOM
JERKER ÖRJANS