DELA

Tunnel & utsläpp

I diskussionen om en tunnel till Föglö har vi gjort en enkel jämförelse… Det gäller klimatpåverkan, alltså koldioxidutsläpp, från trafiken. Vi har valt att inte spekulera i framtiden, biltrafiken ökar säkert en del. En liknelse: koldioxid är för jordklotet som övergödningen för Östersjön.
Enligt uppgift förbrukade Föglöfärjorna senaste år 1 200 000 liter bränsle och forslade c:a 100 000 bilar, enkel resa. Det blir 12 liter per bil och överfart. I koldioxid till atmosfären ger dagens lösning alltså 3 200 ton årligen.
Med tunnel via Flaka/Bråttö ersätter färjresan 14 km bilkörning. Om 100 000 bilar kör 14 km blir CO2 utsläppen från dessa 300 ton koldioxid.

Det norra alternativet från Svinö/ Degerby har en bilresa på 10 km. Utsläppen blir då 220 ton.
Till detta läggs tunneldriftens energi, ventilation och pumpning, det är c:a 1 300 000 kWh el. Med ”mellaneuropeisk” elmix ger det 560 ton koldioxid. ”Nordisk” elmix är miljövänligare och ger 130 ton koldioxid på årsbas. Kanske skall tunneln ha eget vindkraftverk med lagring och nollutsläpp av koldioxid?
Miljövinsten med fast förbindelse är märkbar, koldioxidutsläppen minskar med 70 – 80 %. Dessutom finns vinster för både samhälle och trafikanter, tidsvinsten för resenären inte att förglömma.

När det gäller byggandet så är tunnelns miljöpåverkan långt mindre än färjbyggen med trettio års intervall. Tunnelbygget ersätter delvis annan bergbrytning. Däremot är de vägbyggen/ ombyggnader som blir en följd av Bråttöalternativet både i Lemland och Föglö, c:a 10 km väg, konkreta ingrepp i miljön både beträffande byggandet och framtida påverkan från trafiken.
När man studerar den åländska skärgården och dess trafik syns att motsvarande vinster finns i princip överallt. Viktigast med tunneln blir därför att den placeras som en hörnsten i ett framtida totalt trafiksystem. Ur denna synpunkt kan det vara långsiktigt lönsamt att för fasta förbindelsens del välja ett dyrare alternativ men få kortare tunnel och kortare körsträcka. Vi vet att både krav på miljöåtgärder och tryck på den löpande ekonomin i form av bränslepriserna ökar för såväl bilister som färjor.
Ålands Vattenskyddsförening