DELA

Trobergshemmets goda anseende måste återställas

I juni 2018 utbröt en debattstorm om stadens äldreomsorg. Orsaken var att ledningen för äldreomsorgen utan att höra sin personal införde kraftiga förändringar i de anställdas arbetstider utan att diskutera förändringen med dem som berördes. Personalen protesterade. De ansåg sig överkörda och många upplevde att deras arbetssituation skulle försämras vid ett införande av treskift för samtliga anställda. Följden blev att en seg och långvarig förtroendekris inom äldreomsorgen bet sig fast. Detta ledde också till en viss personalflykt och rekryteringsproblem av ny, särskilt behörig personal har sedan dess varit svår.

Under denna tid deltog jag aktivt i debatten och försvarade personalens och de anhörigas krav på utökade resurser och en utbyggnad av flera boendeplatser för äldre. Många anhöriga deltog i debatten och berättade att de inte tyckte de fick stöd och hjälp i den omfattning de förväntade sig.

På det politiska planet accepterade inte alla allvaret i den uppkomna krisen. En majoritet i stadsstyrelsen intog tillsammans med stadsledningen en förnekande attityd till kritiken av Trobergshemmet.

 

Efter många om och men fick Carolina Sandell till uppgift att utreda situation. Hennes rapport visade ganska klart på problemen med arbetsledning och kommunikation inom organisationen. En av hennes slutsatser var att arbetet borde i högre grad utföras som lagarbete för att ledningen och den övriga personalen på så vis skulle nå samförstånd och arbeta tillsammans.

Tidningen Ålands reporter Linda Blix visar klart och tydligt i sitt reportage om Trobergshemmet 17.5.2021 att organisationen fortfarande lider av resursbrist, orimlig arbetsbörda och frånvarande ledning. Personalen känner fortfarande att de inte hörs och inte har möjlighet att påverka sitt arbete eller utvecklingen av Trobergshemmet. Minister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) menar att ansvaret är stadens och stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib) menar att ministern inte kan undandra sig sitt ansvar. Kommentarer vi gärna levat utan. Ordningen är den att det politiska ansvaret innehas av äldreomsorgsnämnden som ska se till att den dagliga verksamheten fungerar. Stadsstyrelsen ska ingripa om verksamheten inom äldreomsorgen inte uppfyller måttet.

 

De ledande tjänstemännen har till uppgift att följa lagar, förordningar, stadsfullmäktiges beslut och stadens budget. Att de ledande tjänstemännen inte verkar ha någon plan för att förändra verksamheten kan bero på att de verkar tro att de till varje pris måste följa budget. Jag upplever att de ansvariga tjänstemännen är rädda för budgetöverskridningar och skär hellre ner i personalstyrkan än begär mera pengar i tilläggsanslag för att säkra servicens kvalitet. Det är hedervärt att vara sparsam men det är dumt om man sparar på nödvändig service och personal särskilt med tanke på att de äldre tenderar att vara i mycket svag kondition numera när de flyttar in på ett äldreboende. En social hållbar äldreomsorg kräver resurser och långsiktighet. Efter tre års stagnation på Trobergshemmet måste konkreta förändringar göras för att de äldre, deras anhöriga och den personal som tar hand om de äldre känner sig delaktiga och trygga ii äldreomsorgen. Alla har sina erfarenheter och kompetenser. Krävs det mera resurser ska detta uttalas och konkretiseras. Trobergshemmet var en gång den säkra hamn många mariehamnare tänkte att de skulle komma till på äldre dar för att åldras och trivas i trygghet. Målet måste vara att återupprätta Trobergshemmets stolta traditioner och goda renommé hos stadsborna.

BARBRO SUNDBACK (S)