DELA

Tredje sektorn viktig för den psykiska hälsan

Coronapandemins konsekvenser för den psykiska hälsan har börjat synas hos flera grupper. En ökning i antalet kontakter till stödtjänster vittnar om ett växande behov av stöd hos såväl unga som äldre.

Coronapandemins effekter på den psykiska hälsan har synts tydligt hos kristelefonerna. Föreningen psykisk hälsa Finland tog emot 82 888 kontaktförsök mellan januari och april – en ökning med 46 procent jämfört med samma tid föregående år.

Även inom Psykosociala förbundet har vi sett konsekvenser av coronaviruset på människors psykiska mående. I en enkätundersökning som vi utförde under sommaren framkom att en stor majoritet hade upplevt ångest och oro ofta på grund av coronaviruset. Vidare hade flera upplevt att deras mående försämrats på grund av isolering och avbrott i kontakten med den professionella vården.

Enligt Psykiater Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör på föreningen Psykisk hälsa i Finland, kan man tala om en coronapandemins tredje våg (Svenska Yle, 24.9.2020). Wahlbeck konstaterar att känslor av hopplöshet, ångest och depression har ökat, vilket riskerar att leda till psykisk ohälsa i längden.

Även Institutet för hälsa och välfärd konstaterar i en ny rapport att framförallt studerande, äldre och vårdpersonal visat psykiska symptom på grund av coronapandemin.

Coronapandemin har lyft fram tredje sektorns viktiga roll som komplement till ett redan överbelastat vårdsystem. Tidigare i år publicerade Soste sin Organisationsbarometer för år 2020, i vilken man rekommenderar att ta till vara den expertis som föreningar kan erbjuda. Expertisen inom tredje sektorn utgör en värdefull resurs när det gäller att kunna erbjuda stöd och hänvisa personer till rätt vård.

Vi behöver ta till vara expertisen inom tredje sektorn för att svara mot det växande behovet av stöd. Möjligheten inom tredje sektorn att erbjuda såväl kamratstöd som rådgivning i vardagen kan ge verktyg och resurser att tackla de psykiska påfrestningar som coronapandemin har medfört.

CHRISTER RÖNNLUND

ORDFÖRANDE

BODIL VIITANEN

VERKSAMHETSLEDARE

PSYKOSOCIALA FÖRBUNDET RF

<”Byline tfn”>