DELA

Tre frågor till socialminister Carina Aaltonen

Ålands Handikappförbund gläds åt nyheten i socialministerns insändare 12.6.2015 om att landskapsregeringen kommer att sätta igång arbetet med att bereda en ny socialvårdslag. Detta är inte en dag för tidigt.

Den finska propositionen om den nya socialvårdslagen överlämnades till riksdagen 19.9.2014 och således har material för att inleda en revidering av socialvårdslagen funnits tillgängligt i drygt 9 månader (!).

Tre följdfrågor till socialministern:

1) På rikssidan kommer man 1.1.2017 att överföra hanteringen av det grundläggande utkomststödet till FPA. På Åland har man tidigare valt att följa reformer på rikssidan och ingått överenskommelseförordningar som inneburit att vissa tjänster utförs av FPA även på Åland.

FPA på Åland hanterar därför barnbidragen, tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning, bostadsbidrag och underhållsstöd. Kommer landskapsregeringen att ingå överenskommelseförordning om att FPA ska hantera det grundläggande utkomststödet? Vi på Ålands Handikappförbund tänker att det är bra för den fortsatta hanteringen av kommunernas socialtjänst att landskapsregeringen klargör detta.

2) På rikssidan har man under flertalet år berett en lagstiftningsreform som innebär att handikappservicelagen och lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda slås samman till en ny speciallag som gäller tjänster för personer med funktionsnedsättning. Syftet med sammanslagningen är att trygga likvärdiga tjänster för olika grupper av personer med funktionsnedsättning. Den föreslagna lagen relaterar direkt till den nya finska socialvårdslagen. När kommer landskapsregeringen att inleda arbetet med att ta fram en ny lag om tjänster för personer med funktionsnedsättning?

3) Den 6.3.2015 berättade socialministern i en insändare att landskapsregeringen tagit ett aktivt beslut om att behålla den gamla socialvårdslagen tills man fattat beslut om man ska ta fram en helt egen sociallagstiftning eller fortsätta det nuvarande systemet med blankettlagstiftning av den finska sociallagstiftningen med vissa mindre avvikelser med bl.a. med högre stödnivåer för barnbidrag och utkomststöd. Socialministern meddelade i samma insändare att landskapsregeringen innan sommaren ska presentera ett underlag för en åländsk socialvårdslagstiftning.

Innebär socialministerns insändare 12.6.2015 att man lämnat tanken på en egen sociallagstiftning och att ett meddelande till lagtinget inte kommer att ges? För att förtydliga – innebär det att man på Åland inte kommer att ta fram en egen socialvårdslag, handikappservicelag, lag om specialomsorger för utvecklingsstörda, tolkningstjänstslag, klientavgiftslag, lag om klientens ställning och rättigheter, barnskyddslag, utkomstödslag, bostadsbidragslag, moderskapsunderstödslag, barnbidragslag, underhållsstödslag, lag om stöd för närståendevård, lag om servicesedlar, lag om tillsyn över privat socialservice, lag om missbrukarvård och lag om nykterhetsarbete med tillhörande förordningar, tillämpningsanvisningar och handböcker?

Ålands Handikappförbund r.f.