DELA

Transparens och tydlighet skapar rent bord.

Roger Jansson – skriver i fredagens Nyan om en fars. Jag är lite oklar vilken fars Jansson syftar på. Jag är dock benägen att hålla med om att det finns farsartade inslag i historien om Rasks juristfakturor. Tidigare uttalade sig dåvarande minister Katrin Sjögren: ”Styrelsen borde fattat ett formellt beslut”. T.f. ledande revisor Magnus Lundberg formulerade sig skarpare: ”ÅHS styrelse ger skrämmande signaler. Jag blir mörkrädd när jag läser att ÅHS styrelsen inte tagit ett formellt beslut” Slutligen har nu nuvarande minister Carina Aaltonen framfört: ”Nödvändigt med ett väl motiverat styrelsebeslut”.
Styrelsen hävdar att man bara följer landskapets lag, regler och praxis? Här menar Arne Selander att det inte finns någon tydlig praxis. Men Roger Jansson anser uppenbarligen att de har fel alla fyra och att beslutet kring juristfakturorna hanterats på ett korrekt sätt enligt befintlig praxis.

Det hela började februari 2011 när jag som en av många tog upp det som vi uppfattade som svagheter inom ÅHS förvaltning. I en skrivelse till LR där ett flertal frågeställningar restes fanns ett litet stycke jag där jag i några meningar berörde Rasks inhopp i turerna kring hustruns lönesättning: ”…denna incident har med förvåning uppmärksammats och är den oskyldig till sin natur måste detta klarläggas.” Ordförande Björkman uttryckte sig i Nyan den 23 maj inte lika försiktigt: ”Det förstår var och en att det inte var riktigt genomtänkt av förvaltningschefen att göra på det sättet. Men man lär av sina misstag”. Personligen har jag har ingen större åsikt i denna fråga annat än att det är viktigt att frågan kan läggas till handlingarna. JOs utredning sätter väl punkt i frågan får vi hoppas. De viktiga frågeställningarna i min skrivelse till LR handlade om respekt för reglemente och avtal, om hanteringen av chefläkarfrågan och god förvaltningspraxis.

I sin begäran till styrelsen i december berättar Rask att formella anmälningar mot honom inlämnats bl.a. till: ”ÅHS styrelse, förvaltningsdomstolen, justitieombudsmannen, arbetsdomstolen, polisen, landskapsläkaren, landskapsregeringen och socialministern. Dessutom har revisor vid landskapsregeringen påbörjat utredning avseende mitt handlande”. Han avslutar med en exceptionell begäran: .. ett beslut som garanterar mig ersättning för kostnader och juridisk hjälp i de processer som jag är och kan bli inblandad i där personal eller organisation verksam inom ÅHS är motpart”. Det framstår som om styrelsen bifallit denna begäran – vilka chefer på Åland kan ha fått sådana garantier? Ytterligt få skulle jag gissa.

Så sammanfattningsvis – jag har som en av många kritiserat vissa element i Peter Rasks ämbetsutövning. Peter Rask som person vill jag varken kränka eller misstänkliggöra, och har jag gjort detta ber jag naturligtvis förbehållslöst om ursäkt. Jag är dock kritisk till Rasks benägenhet för svepande formuleringar offentligt såsom att han bekämpat ”lyxresor”, ”brutit läkarkårens oinskränkta makt” etc. där det kan framstå som om ÅHS innan hans ankomst var en moras av oegentligheter.
Få av oss som arbetar inom ÅHS känner igen denna bild. ÅHS har duktiga och hängivna anställda. Eventuella enstaka tveksamheter bör inte ventileras i media och någon kultur av oegentligheter förekommer inte.
Roger Jansson hävdar att jag vid upprepade tillfällen avvisat inviter från Peter Rask. Här är Jansson felinformerad. Jag har aldrig någonsin avvisat Peter Rask. Vi har nyligen träffats och diskuterat det ovanstående och vi kommer att mötas igen. I vardagen inom ÅHS tror jag att jag vågar säga att varken Peter Rask eller jag haft några problem att mötas.

Har man någon gång i hastigt mod offentligt kränkt någon finns alltid möjligheten att gå ut med en offentlig ursäkt. Efter nästan ett år har någon sådan inte kommit. Och som jag skrev i min fredagsinsändare : ”Det offentliga samtalet måste vara anständigt”.
Jag erbjöd mig att komma till styrelsemötet den 27 januari i ett samtal med Torbjörn Björkman två dagar innan mötet – men detta var uppenbarligen inte intressant. Inom AKAVA och TEHY har de principiella aspekterna väckt stor oro och uppmärksamhet. Finns det nu prejudikat på att alltid arbetsgivaren står för de juridiska kostnaderna för den i chefsställning vid konflikter mellan två tjänstemän?

Ingen styrelse kommer till ett rent bord som Nina Fellman efterlyste i sin ledare. Jag hoppas den nya styrelsen kunde bjuda in de fackliga företrädarna och klargöra hur man ser på de principiella aspekterna. Jag själv träffar alltid gärna både Peter Rask och styrelsen.
Jag hoppas att ÅHS i framtiden skall vara en organisation med högt till tak och där engagemang och saklig diskussion skall ses som en resurs och någonting positivt. Det måste även vara tillåtet att ställa obekväma frågor.
Mogens Lindén