DELA

Transparens bästa botemedlet mot ryktesspridning

I Finland läggs information om antal testade och sjukdomsfall orsakade av coronaviruset (Covid19), numera även dödsfall, ut på Institutet för hälsa och välfärds hemsida (thl.fi). Det framgår alltid längst upp när sidan senast uppdaterades, vilket görs ofta och regelbundet.

I Sverige läggs i stort motsvarande information om antalet sjukdomsfall med mera ut på Folkhälsomyndighetens sida (falkhalsomyndigheten.se) och det framgår när sidan senast uppdaterades. Den svenska informationen inkluderar bland annat också en tabell med antal fall av Covid19 i Sverige per region.

Det är inte helt jämförbart, men; ingenstans i ÅHS’ Covid19-information på nätet framgår det hur många som testats och antal sjukdomsfall på Åland. På tisdagens presskonferens sades först att information om antal testade och sjukdomsfall fortsättningsvis skulle lämnas muntligen vid de regelbundna presskonferenserna endast två gånger per vecka, tisdag och torsdag, vilket under presskonferens lopp ändrades till tre gånger; måndag, onsdag och fredag.

Varför läggs inte information om antal testade och sjukdomsfall helt enkelt ut på till exempel ÅHS hemsida? Och där skulle den uppdateras löpande, rimligen (minst) en gång per dag (vilket naturligtvis skulle ske när den aktuella informationen är helt ”färdig”, i alla hänseenden, att läggas ut).

På så vis skulle transparensen öka avsevärt. Uttalanden vid tisdagens konferens gick i riktningen att för mycket information kan ge upphov till ökad oro och att pressen borde sluta sprida information om icke-bekräftade fall. Men ger längre tidsperioder, en-två dagar, mellan uppdateringar om läget verkligen effekten att oro minskas och att det sprids (kanske eller kanske inte av pressen men av eller mellan andra) färre rykten om icke-bekräftade fall?

Vi genomlever för närvarande en enorm samhällelig kris, som ingen vet hur slutar. Alla måste ta sitt individuella ansvar, vilket också betonas från myndigheternas sida.

Är det inte då rimligt att dessa individer löpande, oftare än tre gånger per vecka, får tillgång till den högst relevanta informationen ifråga?

Är det inte så, i motsats till vad som föreföll vara budskapet vid tisdagens presskonferens, att största möjliga transparens är eftersträvansvärd för att försöka minska både oro och ryktesspridning?

ÅSA GUSTAFSSON