DELA

Trafikuppehåll på Töftöfärjan

Jag hörde i Ålands radio i för en tid sedan att trafikansvarige Runar Karlsson uttalat sig om uppehåll i trafiken på Töftöfärjan och dagmannens vara eller inte vara. Enligt RK skulle de ”två” trafikuppehållen inte inkräkta på Hummelvikstrafiken och att man har en man anställd enbart för att köra färjan under ordinarie förares raster.
I fredagens tidningar framgår att RK fortfarande är inne på samma linje. Inbesparingen skulle bli ca 30.000 euro/år.

Enligt gällande avtal skall arbetare i treskiftsarbete ha två raster på arbetspasset, en 30 min matrast och en 15 min kaffepaus. Jag kan inte se någon orsak till att vi skulle gå med på att ta bort någondera. Det är faktiskt omänskligt att vara fjättrad vid spakarna så lång tid som 4 timmar utan rast.
Det betyder att det under dagen kommer att vara en 15 min rast vid ca 8.30–9.00, en 30 min rast vid ca 10.30–11.30, en 15 min rast vid ca 16.00 och en 30 min rast vid ca 18.00–18.30. Exakta tidpunkter är naturligtvis en förhandlingsfråga.

Vad innebär då ett trafikuppehåll på 15 eller 30 min? Låt oss anta att färjförarens rast infaller kl 11.00–11.30 och att färjföraren väljer att ta sin rast på Prästösidan. Överfarten fram och tillbaka tar ca 10 min inkl. lastning och lossning. Färjan går då från Prästö kl. 10.50 sista turen före rasten. Nästa tur från Prästö blir då kl. 11.30. Sålunda blir det verkliga trafikuppehållet 40 min vid matrasten och 25 min vid kaffepausen.
Vill ni ha det så? Tänk om man stängde av ut- och infarterna till Mariehamn 25 eller 40 min flera gånger om dagen.

Beträffande dagmannens arbetsuppgifter är det naturligtvis inte så att han är där enbart för att köra färjan under rasterna. Till dagmannens arbetsuppgifter hör: planering av ledigheter och semestrar och skaffa vikarier vid dessa samt vid sjukdomsfall, anskaffa oljor och filter samt annan förbrukningsmateriel, sköta visst underhåll i synnerhet förebyggande, rapportera statistik, timjournaler och maskinrapporter, byta olja och filter i motorerna, ha uppsikt över färjorna för på ett tidigt stadium kunna upptäcka saker som håller på att gå sönder, köra på rasterna, skotta snö, sanda, spola däcket, ja listan kan göras hur lång som helst.
Dessutom är dagmannen anträffbar dygnet runt året runt. Det har vid många tillfällen inträffat att dagmannen fått rycka ut mitt i natten för att hjälpa till när något gått sönder.

Nyligen var stora Töftöfärjan ur trafik några dagar. Orsaken var att dagmannen upptäckte att drivaxeln vid propelleraggregatet höll på att spricka. Om inte dagmannen upptäckt problemet skulle axeln ha kunna lossnat vid aggregatet och den flera meter långa och flera hundra kg tunga axeln hade vispat runt med över 1000 varv/min med stora skador som följd.
Dagmannen har på enbart denna åtgärd tjänat in mer än hela sin årslön. Dessutom hade konsekvenserna för trafikanterna varit kännbara, stora Töftöfärjan hade varit ur trafik flera månader.

Klart är dock att vi måste spara även på linfärjorna och att enbart ett mera ekonomiskt körsätt inte räcker. Det absolut lättaste sättet och det som ger minst negativa effekter är att införa en tidtabell på alla linfärjor.
För Töftöfärjans del skulle en tidtabell med färjavgång var 20:de minut mellan kl. 06 och 24 ge en inbesparing på 50.000– 100.000 euro eftersom det går åt mindre bränsle, blir färre olje- och filterbyten samt längre livslängd på motorer och propelleraggregat.
Bo Sand
Vårdö