DELA

Trafik och teknisk försörjning

Utan en infrastruktur väl anpassad till transportbehoven fungerar inte dagens samhälle, vare sig för den enskilde eller för samhällsekonomin i stort. Det samma gäller den tekniska försörjningen. Utmaningar finns i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Det åländska vägnätet är omfattande och består av över 1 000 km vägar, varav allmänna vägar över 640 km. Till det åländska transportnätet tillhör även skärgårdstrafiken samt ett antal broar och hamnar. Vägar följer ofta bebyggelsens mönster. Hur bebyggelsemönstret ser ut påverkar således möjligheterna till en välutvecklad kollektivtrafik.

I dag finns cirka 40 000 fordon registrerade på Åland. Trafikbelastningen är högst vid in- och utfarterna norr om centrala Mariehamn; där passerar det vanligen över 10 000 fordon/ dygn. Det har uppmätts närapå 15 000 fordon under ett dygn vid Östra utfarten.

Det åländska vägnätet är välutbyggt med hög tillgänglighet för fordon. Det regionala gång- och cykelnätet är inte sammanhängande, men byggs kontinuerligt ut. Kortrutten, som berör skärgårdstrafiken, är det i nuläget största trafikprojektet.

En utbyggnad sker även av el-laddstationer för elbilar. Den åländska trafikstrukturen är således i förändring på många vis.

Transportstrukturen är central i omställningen till ett hållbart samhälle med reducerad klimatpåverkan. Den landbaserade vägtrafiken står för cirka 22 procent av de lokala växthusgasutsläppen. Ihopräknat med sjöfarten och flygtrafiken står transportsektorn sammanlagt för cirka 60 procent av Ålands växthusgasutsläpp. Mer om detta finns att läsa i aktuell energi- och klimatstrategi för Åland.

Den tekniska försörjningen innefattar dricksvatten- och avlopp, avfallshantering och anläggningar, energi – och kraftnät samt informations- och kommunikationsteknologi såsom bredband.

Precis som vägnätet följer de tekniska försörjningssystemen i ganska hög grad det åländska bebyggelsemönstret. Var den tekniska försörjningen är belägen och var utbyggnader sker, påverkar även var framtida bostäder kommer byggas.

Enskilda bostadshus i glesbygden med längre avstånd till kommunalteknik medför ett större behov av eget avloppssystem och egen brunn för dricksvattenförsörjning. I dag är över 80 procent av Ålands befolkning kopplad till kommunala dricksvattenledningar, och uppskattningsvis cirka 60 procent av hushållen till kommunala avloppsreningsverk.

De fysiska näten av teknisk försörjning blir i princip aldrig färdiga då ny teknologi, en växande befolkning, ändrade miljökrav och andra förändringar kräver en kontinuerlig utbyggnad av systemen.

En säker, tillgänglig och väl fungerande teknisk försörjning är en grundförutsättning för ett hållbart samhälle. De olika tekniska försörjningssystemen påverkar den regionala och lokala miljön, liksom förutsättningarna för ekonomisk utveckling och tillväxt.

De senaste årtiondenas tillväxt, både ekonomiskt och befolkningsmässigt, har lett till vissa kapacitetsproblem inom den tekniska försörjningen. Det finns utvecklingsbehov inom avloppsvattensystemet, liksom för avfallshanteringen, där det emellanåt är utmanande att klara av delar av den växande avfallsmängden.

Ett tredje exempel är elförsörjningen där en ökad konsumtion, fluktuationer i förbrukningen samt produktionen av lokal och förnyelsebar energi ökar behovet av nyinvesteringar i flexibla, så kallade ”smarta”, elsystem.

Trafiken och den tekniska försörjningen är två centrala sektorer i omställningen till ett hållbart samhälle. De är även två ekonomiskt tunga sektorer gällande investeringar, utbyggnader och val av nya tekniker. Samtidigt skapar dessa infrastruktursystem grundläggande förutsättningar till ett fortsatt levande och attraktivt Åland.

Detta är den nästsista delen av artikelserien om de fysiska strukturerna på Åland. Den avslutande artikeln kommer titta framåt mot 2030; mot ett samhälle som trendmässigt växer. Besök gärna den digitala kortversionen om fysisk strukturutveckling som finns på landskapsregeringens hemsida för mer information om trafikstrukturen och teknisk försörjning.

BYGG- OCH ENERGITEAMET
INFRASTRUKTURAVDELNINGEN
ÅLANDS LANDSKAPSREGERING