DELA

Tillväxtpotential i kvinnors företagande

Kvinnor startar företag i mindre utsträckning än män, det innebär att det finns stort tillväxtpotential i kvinnligt företagande. Kvinnors underrepresentation bland företagarna kan betraktas som en samhällsekonomisk förlust, eftersom det innebär att affärsidéer och viljan att driva något eget inte omsätts i nya växande företag. Jobbskapande, tillväxt, utveckling och innovationer uteblir när företagandet inte tar fart. Bristen på allt detta skapar istället en dyrare offentlig sektor.

En studie som ÅSUB tog fram, på initiativ av lantrådet Katrin Sjögren (Lib), visar att männen startar företag inom primärnäringarna, byggverksamhet, transportsektorn och industri men även inom handel och företagstjänster. Kvinnorna å andra sidan dominerar företagandet inom personliga tjänster samt utbildnings-, hälso-, och sjukvårdstjänster men det finns även relativt många kvinnoföretag inom handeln och primärnäringarna.

Målet för företagandet måste få vara att tjäna pengar oavsett om det handlar om typiskt kvinnliga eller typiskt manliga branscher. För inte är det väl fel att upphandla vårdtjänster av vinstdrivande företag då vi ständigt upphandlar bygg-, transport-, och vägarbeten av företag med vinstintresse? Liberalismens grund är frihetstanken, för oss är det självklart att också kvinnor som driver företag ska nå ekonomisk självständighet och därmed personlig frihet.

Vi kommer att arbeta för att det privata näringslivet ska hanteras jämlikt och vi kommer att stödja det offentligas samarbete med det privata i såväl typiskt manliga som typiskt kvinnliga sektorer.

John Holmberg och Ingrid Johansson

Liberala lagtingsledamöter