DELA

Tillväxtens tid är kanske förbi

Du har säkert läst det, hört det eller på något sätt drabbats av det: bristen på pengar. Media rapporterar kontinuerligt om olika företag som går i konkurs och/eller säljs ut. Även inom politiken handlar debatten allt oftare om hur man ska göra inbesparingar inom den offentliga sektorn på grund av just bristen på pengar. Enligt min mening är det egentliga problemet att samhället har lärt oss se ekonomisk tillväxt som en unik stjärna i samhällets solsystem som framsteg och utveckling likt planeter kretsar kring.

Jag anser att det kan vara så att tillväxtens tid är förbi. Istället för att fokusera på den ekonomiska utvecklingen menar jag att det nu börjar bli hög tid att politiken ställer om till ett penningsystem som inte bygger på skulder och inteckningar av framtiden. På så vis kan man skapa en hållbar utveckling även för kommande generationer. En växande befolkning och ett pengaflöde som cirkulerar i ett allt högre tempo förbrukar jordens resurser snabbare vilket gör en expansiv politik dömd att misslyckas. Risken blir snarare att man sätter sig i en ännu värre skuldkris.

Marknaden och politiken är i mångt och mycket stum, långsam och oflexibel. I den offentliga debatten noterar jag även att förtroendeklyftan mellan makthavare och medborgare växer. När starka åsikter tar överhand får lyhördhet och flexibilitet allt mindre utrymme. I ren frustration blir det då svårt för makthavare att ställa om när förutsättningarna förändras vilket istället ofta leder till privatiseringar och nedskärningar i välfärden.

En kraftfull idé i vår tid är att enkla ting måste göras komplicerade, gärna genom att använda IT-lösningar och annan högteknologi. Något som typiskt lanseras som effektivt, bättre och kostnadsbesparande. Problemet är att man satsar stora samhällsresurser på ytterst triviala hjälpmedel och funktioner. Ofta handlar det om digitala system som skapar mer huvudvärk och irritation än förbättring för medborgaren. Dessa system har därtill en mycket kort livslängd, vilket innebär att de behöver uppdateras ofta, vilket tar tid och kostar pengar.

Vi lever i en tid där hållbar utveckling förminskas till en fråga om tekniska fixar. Synen på konsumism har flyttats från konventionellt till miljöalternativ, när vi i stället borde fokusera på minskad förbrukning. Hållbar utveckling är enligt min mening inte att byta ut allt och bygga nytt utan snarare att ställa om sitt synsätt och byta ut i varsamt tempo vartefter något förbrukats till fullo.

Här kommer några tankar om hur man kan ställa om till en hållbar utveckling även för kommande generationer:

•Anpassning av politiken så att folk kan bo kvar i glesbygden. Istället för att se små samhällen som ekonomiskt ohållbara kan man från politiskt håll skapa större förutsättningar för deras fortsatta framtid. För att möta vår tids stora utmaningar vore det klokt att frångå tanken på storslagna generalplaner för att istället utgå från verkligheten i lokalsamhället. Min åsikt är den att det är på lokal nivå som verkliga förändringar kan uppstå.

•Vi har en arbetsmarknadssituation där det finns en generation som är till hälften utbränd och till hälften faller mellan stolarna. Inom bl.a. vården är detta ett stort problem. Här kunde man utveckla system som gör det möjligt att ha fler anställda som delar på arbetsbördan, t.ex. genom att se över arbetstider, lönesystem och arbetsgivaravgifter.

•Genom att utveckla lösningar som leder till minskad byråkrati för producenter och ökad efterfrågan kan lokalproducerad (gärna ekologisk) mat bli en hållbar utveckling, både för människor och miljö.

•När bristen på pengar blir allt större tror jag att bytespooler med varor och tjänster kan bli en möjlighet. Kanhända att bolagen ocķså minskar sin marknadsföringsbudget genom att låta befintliga kunder bli talespersoner för dem.

Jag anser att en hållbar utveckling snarare ser ut som en resväg än som en destination. Resan sker genom att ställa om och agera med flexibla lösningar utan stora ingrepp och resurser. Jag ser det lite som en process där man driver en utveckling med anpassade lösningar utifrån lokalsamhället behov.

Jenny Nylund

Företagare, Sottunga