DELA

Tillsammans ett större globalt ansvar

Hur ska vi förhålla oss till det historiskt stora antal flyktingar i världen? Hur kan vi säkra att det nya och ambitiösa FN-världsmålet blir verklighet? Vad kan vi göra för att klimatavtalet från Paris blir förverkligat och den ödesdigra globala uppvärmningen bromsas? Och hur kan vi arbeta för att våra nordiska välfärdssamhällen kan fortsätta att vara bland de bästa, rikaste och mest rättvisa länderna i en tid av globalisering och stora förändringar? Alla dessa viktiga frågor kommer att diskuteras på Nordiska rådets session i Köpenhamn den 31 oktober till 3 november 2016. Svaren på de ovanstående frågorna handlar bland annat om ett starkare nordiskt samarbete. Norden har en stor roll att spela i världen och vi har möjlighet att lösa globala problem som vi socialdemokrater i Nordiska rådet tror på. Det är inte en tillfällighet att de nordiska länderna har varit framgångsrika under de senaste årtiondena. Bakgrunden är den nordiska välfärdsmodellen, där arbetstagare, arbetsgivare och regeringar ser det som ett samlat ansvar att ordna social välfärd, tillväxt och välstånd åt alla. Samtidigt är det nordiska samarbetet en förebild för andra regioner som också består av länder som har en likartad kulturell, språklig och ekonomisk gemenskap. Regioner som önskar samarbeta för att lösa gränsöverskridande problem för att öka människors möjligheter. Vi är organiserade på ett sätt där vi kan lära av varandra och lösa viktiga frågor som gagnar alla nordiska länder.

På Nordiska rådets session i Köpenhamn vill vi socialdemokrater fokusera på hur de nordiska länderna kan samarbeta när det gäller uppföljningen och genomförandet av Parisavtalet och FNs världsmål.

Vi kommer att avkräva svar av statsministrarna kring deras vision om hur det ska hålla fast vid de höga ambitionerna som rör utvecklings- och klimatpolitiken. De nordiska länderna spelar en stor roll som ett föregångsland där vi sätter ribban högt och arbetar för nya lösningar på de globala utmaningarna. De nordiska länderna är även bland de rikaste i världen och har därför ett större ansvar.Samma argument gäller även när vi pratar om den globala flyktingkrisen. Det har nyligen startats ett omfattande arbete inom Nordiska ministerrådet som går ut på att stödja och stärka ländernas arbete kring integration av flyktingar och invandrare. Vi välkomnar detta arbete. Under sessionen kommer vi föreslå att positiva exempel som rör integration samlas in i syfte att lära av varandra och utveckla våra länders integrationsarbete.

Under sessionen vill socialdemokraterna lyfta fram Poul Nielsons rapport om ökat samarbete mellan de nordiska länderna på arbetsmarknadsområdet. Som en av de tio största ekonomiska regionerna i världen har vi ett stort ansvar för att säkerställa en rättvis konkurrens på arbetsmarknaden. Därför behöver vi mer proaktivt arbete inom EU. De nuvarande direktiven omfattar inte kollektivavtal, vilken är ett kryphål för social dumping. Vi kan använda det nordiska samarbetet för att slå vakt om vår arbetsmarknadsmodell på internationella arenor.

 

Socialdemokraterna i Nordiska rådets styrelse:

Phia Andersson, ordförande, Sverige

Henrik Dam Kristensen, Nordisk rådets president, Danmark

Helgi Hjörvar, Island

Maarit Feldt-Ranta, Finland

Sonja Mandt, Norge.

Tony Wikström, ersättare i Ålands NR-delegation