DELA

Tillhörighet Mariehamn eller Lemland ?

Vill med anledning av den insändare 22.11.06 i T.Å ” En av de tillfrågade ” och genom att ha lyssnat på landskapsregeringens och lagtingets budgetdebatt ge lite kommentarer.
I stort sett tre dagar har budgetdebatten handlat om en kommande kommunreform , nya strukturer och så vidare. Vad som har framkommit är att de flesta är överens om att utredningar/konsekvensbedömningar måste göras , alternativa förslag att ta ställning till, folkomröstningar och så vidare. Man vill veta vad medborgaren tycker, men man har understrukit att initiativet måste komma från kommunerna själva. Välja att samarbeta mer eller gå ihop flera kommuner.

I ett inlägg från lagtingsledamot Gun-Mari Lindholm och lagtingsledamot Sune Mattsson kritiserade de båda Mariehamns stad för just arbetssättet som föregått utskicket av enkäten till Järsö/Nåtöborna gällande tillhörigheten till Mariehamn eller Lemland? Den enkäten borde ha föregåtts av en bättre dialog och ett samspel mellan Mariehamns Stad och Lemlands kommun, eftersom det är just samarbete som har förespråkats i dagarna tre i budgetdebatten. Det som föregick utskicket av enkäten gjordes inte på ett etiskt eller moraliskt rätt sätt från Mariehamns stads sida gentemot Lemlands kommun, och det var det som de båda lagtingsledamöterna kritiserade Mariehamns Stad för. Det var alltså inget revirtänkande från de båda som en del i debatten gjorde gällande.
Sedan att Järsö/Nåtöborna ska få säga sina åsikter är nog lika självklart för båda lagtingsledamotena Gun-Mari Lindholm och Sune Mattsson som för alla andra.

Eftersom jag själv är Järsöbo har även vår familj fått enkäten som kom i brevlådorna torsdag 16 november och skulle vara inskickad till Mariehamn tisdagen 21 november.
Det var en hel del frågor gällande om vi använder badhuset , idrottsgården i Mariehamn , nöjd med den byggrätt man har , nöjd med servicen i området med mera.
Som insändaren ” en av de tillfrågade ” skriver så har arbetet med ett förslag till delgeneralplan för Järsö/ Nåtö pågått under många år , men på ett nytt och mer kreativt sätt sedan 2001, då Lemlands kommun erbjöd markägarna den möjligheten att vara med och försöka påverka sin när-och boendemiljö. Detta förslag till plan har även presenterats för Mariehamns stadsstyrelse och samma instans har även avgett ett skriftligt utlåtande om förslaget till byggnads och planläggningsnämnden i Lemland. Med all respekt för att Mariehamn stad har åsikter om förslaget och anser att det blir en för hög exploatering på Järsö/Nåtöområdet om allt skulle förverkligas. Staden kände också stor oro för mer trafik från Järsö som skall via Ålandsvägen och så vidare. Detta är saker som går att lösa om den goda viljan finns.

Stadsdirektör Ritva Sarin Grufberg säger i Nya Åland 23.11.06 citat : Att staden har haft intresse för Järsö/Nåtö har inte varit någon hemlighet. Stadsplanenämnden kom med förslaget om samgående för ett par år sedan. Det stämmer, men det var just efter det att stadsplanenämnden och Mariehamns Stad hade fått ta del av förslaget till delgeneralplan för Järsö/Nåtöområdet och den exploatering som markägarna på Järsö/Nåtö eventuellt kunde ges möjlighet till, som det blev mer aktivitet från Mariehamns sida.

Frågan uppstår då helt självfallet: Hur blir det med delgeneralplanen som ej ännu är fastställd och markägarnas inflytande om staden skulle ta över området? Mariehamns stad borde berätta för oss Järsö/Nåtöbor vad man tänker sig med området i händelse av ett övertagande .Konsekvensutredningar exempelvis, så vi vet vad vi tar ställning till . Det enda jag vet säkert är att: skatteintäkterna går till Mariehamn istället för till Lemland och att skolgång/barndagvård och äldreomsorg sker i staden utan som nu behövliga samarbetsavtal om köptjänster i så fall. Vi får också närmare till stadskansliet. För mig räcker inte den vetskapen så min personliga åsikt är den att: jag tror inte Järsö / Nåtöborna skulle få / eller ha samma eller bättre inflytande och service än vad vi har idag, (möjligtvis närmare till den ).

Det finns naturligtvis också saker som måste förbättras och utvecklas för Järsö/Nåtöborna även med dagens tillhörighet till Lemland. Brister och behov som upplevs otillfredsställande av en del boende. Mycket beror på oss förtroendevalda själva ifrån området, hur aktiva som kommunpolitiker vi är då vi hör och ser behoven. Sedan måste man ju även se kommunen som en helhet. En del saker är svårare att få igenom än andra saker, men för min egen del som förtroendevald så har jag aldrig upplevt att vi i vårt område blir motarbetade från de övriga styrande i Lemlands kommun.

När det gäller Ålands alla 16 kommuner och en kommande kommunreform tror jag det är något som behöver göras och är på kommande i framtiden, men tillsvidare om frågan gäller att Järsö/Nåtöområdet skall tillhöra Mariehamn eller Lemland så är den senare mitt alternativ. Det grundar jag på att jag har fått möjligheten att vara med och påverka arbetet i Lemlands kommun i tre mandatperioder, samtidigt som mina tre barn alla gått hela grundskolan i Mariehamns stad. Ett samarbetsavtal mellan staden och Lemlands kommun gällande skolgången för Järsö/Nåtöbarnen som enligt min mening och som jag förstått har och fungerar bra finns. Sedan kan man naturligtvis alltid utveckla och förbättra samarbetet ytterligare i en positiv anda.

Det här är dock viktiga frågor och jag vill understryka att jag har all respekt och är lyhörd för andras åsikter. Jag diskuterar och har gärna en dialog eftersom jag tror att det är den bästa och framkomligaste vägen.
Med vänlig hälsning
Yvonne Sundbom Korpi
Järsö/Nåtöbo
fullmäktigeledamot Lemlands kommun
byggnadsnämndens ordf. Lemlands kommun