DELA

Tillgänglighet en nyckel

Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland hälsar den nya regeringen välkommen och belyser vidden av tillgänglighet som en nyckel för att förverkliga regeringsprogrammets skrivningar och landskapsregeringens devis, ”Tillsammans för Åland” vilken innebär att landskapsregeringen utgår ifrån den enskilda människan, ett Åland där vi möter varandra med respekt, där alla människor har samma värde, är lika inför lagen och där ingen lämnas utanför.

År 2017 inrättade landskapsregeringen Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland. Funktionshindersrådet utgör ett tvärsektoriellt rådgivande organ inom landskapsregeringens förvaltning i frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet, utbildning, arbete och övrig miljöplanering i landskapet.

Rådet ska verka för att personer med funktionsnedsättningars intressen tillgodoses genom att ta initiativ till och göra framställningar samt avge utlåtanden om frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättningar.

Funktionshindersrådet önskar den nya regeringen välkommen. Rådet ser positivt på att regeringen lyfter upp Ett tillgängligt Åland samt hållbarhetsarbetet i regeringsprogrammet. En förändring mot ett hållbart åländskt samhälle, en strävan mot ett tillgängligt Åland där varje sektor i samhället är utformad så att den är tillgänglig för alla medborgare. I egenskap av förvaltningens rådgivande organ vill funktionshindersrådet lyfta fram fyra områden som rådet anser att regeringen behöver sätta ett större fokus på under mandatperioden;

• En åländsk diskrimineringslag vilken omfattar diskrimineringsgrunden underlåtenhet att göra skälig anpassning, en form av diskriminering enligt FN konventionen artikel 2. Regeringen bör säkerställa att skälig anpassning (tillgänglighet) tillhandahålls.

• Tillgänglighetscertifiering.

• Utvidgade valmöjligheter för ungdomar med funktionsnedsättning i behov av specialgymnasieskola, tex. tillgång till gymnasiesärskola i Sverige.

• Övergången från studier till arbetsliv för unga med funktionsnedsättning.

Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland belyser vidden av att Åland ökar takten och omfattningen av omställningen till ett hållbart Åland för att nå de uppsatta strategiska utvecklingsmålen senast år 2030.

ORDFÖRANDE

NINA LINDFORS

VICE ORDFÖRANDE

GUNILLA LINDQVIST