DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>FÖRDRÖJT Om stadsfullmäktige följt Socialdemokraternas förslag för Magazintomten hade inte centrumutvecklingen fördröjts på det sätt som nu har skett, menar insändarskribenten.

Tillbaka till ruta ett

Så är då frågan avgjord. En rivning av det K-märkta telegrafhuset på Magazintomten har avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar sonika att det överklagade beslutet strider mot lag. Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson har lidit ett stort nederlag. Likaså den fullmäktigemajoritet som godkände det förkastade förslaget till stadsplan för Magazintomten som innehöll en avlyftning av K-märkningen av telegrafhuset.

HFD tar inte ställning till den oerhörda byggnadsrättsökningen på dryga 6 000 kvadratmeter som ingick i stadsplaneförslaget. En värdestegring på tomten motsvarande 3 till 6 miljoner. Nu måste hela stadsplaneringen tas om. Flera år av processande och tungt planeringsarbete har gått till spillo.

Under denna långt utdragna planeringstid har socialdemokraterna många gånger beskyllts för att ”bromsa utvecklingen i centrum” när vi varnat för att K-märkningen av telegrafhuset inte kan avlyftas. Vi har sagt att det blir besvär och stadsplanen kommer att förfalla. Förespråkarna till en avlyftning har argumenterat emot och förklarat att Ålands förvaltningsdomstol, där frågan första gången avgjordes, hade fel. Med de rätta motiveringarna skulle avlyftningen godkännas av Högsta förvaltningsdomstolen. Motiveringarna räckte inte. Nu måste hela planeringsarbetet tas från början. Arbetet kommer att fördröjas av att centrumplaneringen nu upptas av arbetet med en ny rättsligt bindande delgeneralplan. Några lösryckta ”frimärksplaner” blir knappast aktuella.

För att bebygga centrala tomter måste man antingen följa den nu gällande delgeneralplanen eller så får man lov att vänta tills den nya delgeneralplanen godkänts av stadsfullmäktige, vilket kommer att ta flera år.

Hade stadsfullmäktige följt Socialdemokraternas förslag för Magazintomten vilka var att K-märkningen skulle kvarstå, byggnadsrätten höjs med ca 4 000 kvadratmeter och våningshöjden skulle vara högst sex våningar hade stadsplanen sannolikt varit helt laglig. Men istället får vi nu acceptera att centrumutvecklingen fördröjts ytterligare på grund av brist på sakkunskap och avsaknad på respekt för lagar och förordningar.

Men inget är så tokigt att det inte kan föra något gott med sig. Den nya delgeneralplanen måste beakta det som populärt kallas likabehandlingsprincipen. I detta fall att alla fastigheter i centrum måste ges likartade villkor att utvecklas även om varje tomts särart också ska beaktas. Hade Magazintomtens stadsplan godkänts hade dess prioriterande effekter utgjort grunden för ett extremt exploaterat och svårbebyggt centrum. Nu är vi tillbaka till ruta ett och planeringen kan genomföras i enlighet med de riktlinjer som stadsfullmäktige godkände på sitt senaste sammanträde. En utveckling som ställer mänskorna i centrum. En humanistisk stadsplanering hör framtiden till.

Barbro Sundback (S)