DELA

Tillåter ordningslagen discgolf på allmän plats?

Det är konstigt att man på allmän plats i Mariehamn tillåtit anläggande av en discgolfbana, och nu står inför att kanske anlägga en till också den på allmän plats. Framför allt känns det inte säkert för allmänheten att vistas på området samtidigt som där kastas discar.

Är detta förenligt med vår ordningslag?

Jag har studerat ordningslag (2010:23) för landskapet Åland och tycker mig se fler grunder till att så inte är fallet.

Till att börja med faller både Badhusparken/-berget och Lotsberget/Gnisten väl in under begreppet allmän plats.

Vidare stipulerar lagen att det är förbjudet att äventyra säkerheten på allmän plats genom att skjuta, kasta saker eller störa på något annat sätt.

Lagen säger också att det är förbjudet att på allmän plats inneha föremål som är avsedda att eller kan användas för att allvarligt skada någon annan, samt räknar upp som exempel “kastpilar, kulor och andra med dessa jämförbara föremål som kan användas för att kastas”.

På den åländska polisens hemsida tycker jag att man sammanfattat saken väl “Du kan vistas och röra dig fritt på en allmän plats utan att vara rädd och utan att någon annan hindrar dig eller stör dig. Det innebär också att du inte får föra oljud, uppträda hotfullt eller inneha farliga föremål eller ämnen på en allmän plats“.

Polisen har svarat mig att “beslutet om discgolfbanan i Mariehamn är tagen av Mariehamns stads infrastrukturnämnd och Mariehamns stad är därmed den rätta instansen för frågorna”. Men nog är det väl polisens och inte infrastrukturnämndens sak, att se till att ordningslagen efterföljs.

De främsta ivrarna för discgolf verkar göra det med själ och hjärta och det är hedervärt i sig. Och alla verkar helt överens om att discgolf är en sport värd att satsa på.

Det jag opponerar mig mot är placeringen. Ingen skulle väl få för sig att dra ett motionsspår, en GC-väg eller låta allmänheten ströva fritt på en golfbana. De discar som används vid discgolf är inte att misstas för frisbees. Att de som spelar alltid har kontroll över sina kast till ett hundra procent skulle jag inte satsa mitt huvud på. Eller ens ett öga. Inte heller någon annans hälsa. Det finns en självklar orsak till att de som spelar alltid ska stå bakom den som kastar. Samma självklara orsak ligger till grund för att det inte är klokt att anlägga en discgolfbana på allmän plats. Än mindre som områdena inte ens håller rekommenderad storlek för en dylik bana. Och per se räcker det med den oro detta väcker hos allmänheten för att området ska vara obrukbart och exkluderande för allmänheten.

Det finns andra orsaker och många olika argument som talar mot anläggandet av discgolfbanor på Mariehamns grönområden. Men jag tycker det är på sin plats att börja med att reda ut om det alls är lagligt. Kanske kan det bespara flertalet antagonister vidare huvudbry.

ANKI SUNDBÄCK