DELA

Tillåt utveckling av centrum!

Huvudregeln efter Socialdemokraternas, Liberalernas och Centerns beslut i stadsstyrelsen nu är att det är byggnads- och åtgärdsförbud i centrum. Om en fastighetsägare söker undantag och vill bygga enligt nu gällande stadsplan ska det göras en bedömning av stadsarkitekten om den överensstämmer med ett icke antaget delgeneralplaneutkast innan bygglov/undantag beviljas. Det tycker jag är att kringgå stadsfullmäktige.

Dessutom bör man veta att det i samband med stadsfullmäktiges beslut i ärendet om delgeneralplanens påbörjande framlades bland annat följande beredning som underlag för fullmäktiges ställningstagande och beslut:

”Något behov av byggnadsförbud bedöms därmed inte föreligga, åtminstone inte i detta skede. Om staden går in för att ta fram en delgeneralplan kan frågan vid behov tas till prövning i samband med fastställande av målsättningar för planen.”

Byggnadsförbudet togs inte till prövning då målsättningarna för planen fastställdes av stadsfullmäktige i mars förra året. Det fanns således inget behov av ett förbud, varken på hösten 2015 eller i början av 2016 när frågan slutligen skulle prövas enligt informationen till fullmäktige. Stadsstyrelsens knappa majoritet har alltså kringgått stadsfullmäktige på flera sätt.

Det finns heller inte som jag ser det något nytt behov av byggnads- och åtgärdsförbud nu för stadens centrum. Delgeneralplanen kan anpassas efter det som händer i centrum fram till att stadsstyrelsen och stadsfullmäktige har antagit den. Än har inte dessa beslut tagits.

Vi borde hålla oss till det som stadsfullmäktige har haft som underlag inför sina beslut, nämligen att tillåta byggnation och utveckling av centrum, särskilt enligt nu gällande stadsplaner.

Petri Carlsson (MSÅ)

Stadsstyrelsens ordförande