DELA

Till stadsstyrelsen i Mariehamn

Styrelsen i MPF har igen diskuterat bussturerna i staden pga många seniorers påtryckningar. Eftersom staden vill vara en ekostad bör bussturerna planeras klokt.
Många anser att stora försämringar är planerade enligt media. Till Röda Korsgården, som har 250 besökare /dag, har vi fått veta att en hållplats på Norra gatan planeras nedanför Lyceet. Det må vara relativt bra.
Däremot säger många seniorer att det är svårt att påverka angående bussturerna i framtiden. Och det visar den stora enkäten i Mhn att äldre har svårt att påverka.
Man tycker att om bussen kostar för alla bör täckningen vara bra. T.ex. Maxinge och Lotsgatan borde få täckning. Likaså vill man att busshållplatserna vid posten skall bibehållas eftersom ärenden i centrum är nödvändiga. Att på sommaren och lördagar försämra bussturerna är inte bra eftersom staden är en turiststad.
Miramargaraget borde tillåta heldagsparkering och speciellt vintertid då parkering längs gator hindrar pga snön. Varför bygga fina parkeringshus och sen tillåta endast 3 h. Både näringsliv och äldrerådet har förut uppvaktat i denna fråga.
Att försämra busstrafiken för stadens invånare om man tar ersättning rimmar illa enligt demokratins principer.

Därför anhåller vi äldre att bussturerna inte skall försämras i jämförelse med gratis bussen idag.
Birgitta H Eriksson
ordförande i MPF
Inga-Britt Fagerholm
sekreterare i MPF