DELA

Till invånarna i Vårdö kommun

Det är med lika delar djup förtvivlan och stark vrede som vi tvingas bevittna hur Vårdös folkvalda politiska ledning försöker hantera den mycket problematiska situation som man av ännu okänd anledning försatt sig själva och kommunens invånare i.

Naturligtvis är det en god tanke att uttrycka solidaritet med människor som hamnat i den sociala gemenskapens allra kargaste utmarker. Att vilja rehabilitera högerextremister och dömda våldsverkare har därmed sin givna roll i ett inkluderande samhälle som månar om alla människors lika värde.

Med ett fåtal möjliga undantag kan man således hävda att en ärligt botfärdig olycksbroder/syster naturligtvis bör få en andra chans.

MEN: Vårdö kommuns uppgift i fallet med den blivande kommundirektören är i första hand att hitta den bäst lämpade personen för de ansvarsfulla uppgifter som hör till tjänsteutövningen. En kommundirektör är till exempel högsta tjänsteman i kommunen och förväntas därmed vara en aktiv företrädare för de grundläggande värderingar som skall genomsyra alla de verksamheter som kommunen erbjuder sina invånare.

Det intryck man hittills fått av den politiska ledningens kommentarer är att man på fullt allvar anser att en person som under lång tid inte bara tillhört utan även aktivt företrätt rasistiska och främlingsfientliga organisationer är lämplig att åta sig detta uppdrag i Vårdö kommun.

Att som kommunledningen hänvisa till en tydlig gränsdragning mellan beslutande och beredande arbetsuppgifter, det vill säga mellan folkvalda politiker och opolitiska tjänstemän, låter sig dock inte göras så enkelt. Det vet naturligtvis den påtänkta kommundirektören som enligt uppgift har en gedigen akademisk kunskap i statsvetenskap med sig i bagaget.

När det gäller enklare uppgifter av rent administrativ eller praktisk karaktär har privata politiska värderingar måhända mindre betydelse. Men här handlar det om att vara ytterst ansvarig för att ta fram och sammanställa beslutsunderlag som i praktiken lägger fast ramarna för kommunens verksamhet.

Ett beslutsunderlag innehåller mer eller mindre välgrundade uppfattningar om vad som anses vara givna faktaomständigheter, föreställningar om vad som är praktiskt möjligt samt, mellan raderna, även vad som är politiskt önskvärt. Det sistnämnda presenteras vanligtvis som ett rent praktiskt och rationellt hänsynstagande, kliniskt rent från varje inblandning av ideologiska, moraliska, värdemässiga eller andra känslomässigt baserade föreställningar.

Kommundirektören är således en mycket aktiv och inflytelserik part i den politiska beredningsprocessen. Hen bidrar i slutändan till att forma de livsbetingelser som kommunens samtliga invånare; barn, äldre, invandrare, kvinnor, män, homosexuella, bisexuella, heterosexuella m fl. sedan får leva med under lång tid.

Den politiska ledningen i Vårdö kommun hävdar i detta sammanhang att man inte bedriver partipolitik, utan bara sakpolitik. Därmed skulle den nya kommundirektörens tvivelaktiga personliga lämplighet vara av underordnad betydelse. Hur detta går ihop är för oss en gåta. Alla politiska beslut innebär i princip ett ställningstagande av värderande karaktär: finns det tillräckligt med pengar? Vad och hur ska vi prioritera? Vilket samhälle vill vi leva i?

Vi uppmanar därför dem som känner sig bestörta och illa berörda av det som hänt så här långt att tydligt ge uttryck för vilken människosyn man i grunden bejakar och därmed stödja kommunledningen i att säga upp anställningsavtalet.

Alice Sundman

Tomas Strömbom

(sommarboende på Vårdö)