DELA

Till de politiska partierna

Skunk (Intresseorganisationen för ungdomar i skärgården r.f.) är en organisation av unga för unga, med huvudsaklig målgrupp skärgårdsungdomar mellan 12 och 20 år. Vi arbetar dels för att bevaka skärgårdsungas intressen och dels med att stärka, utveckla och arrangera fritidsverksamhet. Vår utgångspunkt är att aktivt ungdomsarbete i skärgården ger större förutsättningar för en levande skärgård, samtidigt som ungdomar inte bara är framtiden utan också nuet. Därför har de rätt till en utvecklande uppväxt och meningsfullt liv idag. Ungdomar som känner att deras idéer och initiativ blir tillvaratagna och satsade på mår bättre och har större framtidstro och engagemang.

I flera år har Skunk aktivt arbetat för att få till stånd en ungdomslots i skärgården. Vi ser idag att de enskilda skärgårdskommunerna har svårt att anställa någon på heltid för att ta tillvara ungdomars intressen, vilket leder till oattraktiva deltidstjänster som ofta utlyses varje år. Detta till nackdel för ungdomarna som ständigt får nya vuxna att skapa relationer till. Vår lösning på detta dilemma är att anställa en ambulerande ungdomsarbetare på heltid för att arbeta i samtliga skärgårdskommuner.
Ungdomarna skulle då få en välutbildad, kompetent och engagerad vuxen som lägger hela sin arbetstid på just dem, och som når alla skärgårdsunga och kan ta tillvara och utveckla hela skärgårdens potential. Ungdomslotsen skulle förhoppningsvis också skapa en känsla av helhet för skärgårdsungdomarna och bidra till utbyte mellan kommunerna.

På Åland pratas det ofta om att vi måste få en levande skärgård. Hur ska vi få en levande skärgård om ungdomarna som bor där flyttar därifrån med tanken om att aldrig återvända? Att minnas sin högstadietid i en liten klass med begränsade möjligheter och en brinnande längtan efter flytten gör inte att man vill unna sina barn detsamma. I skärgården finns ibland stora hål i det sociala skyddsnätet, och detta påverkar ungdomars hälsa och välbefinnande. En ungdomslots att ty sig till, som finns där och som stödjer utvecklandet av meningsfull och berikande fritid skulle för många ungdomar betyda mycket. Någon som inte är släkting, granne eller lärare.
Då vi tagit upp förslaget med bl.a. skärgårdsnämnden upplevde vi en viss skepsis.Man såg stora problem med att samordna mellan kommunerna och att färjorna skulle stjäla för mycket tid. Vi i Skunks styrelse ser inte detta som ett problem. Vi har tidigare dragit projekt där pendlande varit ett måste, och det går mycket bra att utnyttja ”dötiden” till arbete. Idag finns laptops, och på samtliga skärgårdsfärjor finns tillgång till internet. Hur ska vi kunna utveckla skärgården om vi inte är nytänkande? Se färjorna som en resurs istället för ett hinder!

Vi hoppas att landskapsregeringen den kommande mandatperioden ska se problemen i skärgården som en realitet, och se Skunks initiativ som en fantastisk möjlighet som löser många problem. Vårt mål är att alla ungdomar på Åland ska ha samma rättigheter och möjligheter, och vi hoppas att Ert parti delar vårt mål!
Elin Thomasson och Sara Strandberg
för SKUNKs styrelse