DELA

Tidsenlig förvaltning av fiskevatten

Många fiskelag bedriver i dag en aktiv fiskevård och det pågår i skrivande stund en rad åtgärder runt om på Åland. Det utförs vassklippningar för att skapa framkomlighet till igenvuxna lekområden för gädda, risvasar anordnas för att gynna abborre och gös, och det rustas med lekgrus i rinnande vattendrag för havsöringslek.

Utöver de biotopvårdande åtgärder som genomförs sker också stödutsättningar av gäddyngel, sik och havsöring. Det finns således ett stort engagemang för att upprätthålla och gynna fiskbestånden i våra vatten. Grunden för all hållbar förvaltning av fiskevatten handlar förstås om att uttaget av resursen inte får överstiga återväxten.

Så för att säkerställa livskraftiga fiskbestånd krävs regelverk som styr när, var och i vilken omfattning fiske kan bedrivas. Lagar och bestämmelser medför i sin tur behov av övervakning varför en fungerande fisketillsyn behöver finnas.

Möjligheten att bedriva en samordnad tillsyn av spöfisket på våra ”kortvatten” försvåras i dag av att angränsande fiskekortsområden har olika regelverk. I många vatten tillämpas LR:s bestämmelser (endast lagstadgade minimimått) men det finns också områden som har högre ställda krav på minimimått, begränsningar av antal behållna fiskar, samt i vissa fall även maximimått.

För att möjliggöra en rationell fisketillsyn är en harmonisering av de olika regelverken önskvärd. Fastighetsverket, som förvaltar landskapets vattenområden, har nu ett utmärkt tillfälle att utforma ett tidsenligt regelverk för spöfiske på LR:s vatten.

Som vår största vattenägare med stor geografisk spridning ges här möjligheten att införa bestämmelser som kan nyttjas av flera vattenägare. Konkreta förutsättningar skapas då för en samordnad fisketillsyn över angränsande områden.

Lokalt är fisketrycket mycket stort på gädda och gös varför särskild hänsyn behöver tas till dessa arter. Ålands Fiskevårdsförenings (ÅFV) uppfattning är att lagstadgade minimimått inte är tillräckligt för att upprätthålla ett hållbart spöfiske.

Det är viktigt med minimimått för att säkerställa reproduktion men utan fångstbegränsningar av antal och storlek kan bestånden lokalt fiskas ner. God tillgång på välvuxna rovfiskar är viktigt för den ekologiska balansen och då inte minst för den stora reproduktion som de genererar. ÅFV anser att Fastighetsverkets regler skall utformas så att minimimåtten kompletteras med fångstbegränsningar av antal (bag limit) och skydd av både små och stora individer (fönsteruttag).

Som tidigare nämnts har vi områden där det redan tillämpas varifrån erfarenheter lämpligen kan inhämtas. Så väl Snäckö (Geta) som Bergö (Finström) har för fångst av gädda en bag limit på 1-2 fiskar/dygn och ett fönsteruttag i storleksordningen 55-85 cm. Detta i kombination med fredade lekområden vittnar om en framsynt förvaltning av rovfiskbestånden.

ÅFV är delaktiga i en rad pågående fiskevårdsprojekt och fler finns i ”röret”, men den enklaste, och kanske mest effektiva åtgärden, är att värna de befintliga rovfiskbestånden. Kan vi skapa harmoniserande regelverk med fångstbegränsningar och skydd av viktiga reproduktionsområden signaleras en generell återhållsamhet som på sikt kommer att gynna vårt marina ekosystem.

Fastighetsverket har här en nyckelroll för att ta utvecklingen framåt.

TORSTEN FREDRIKSSON

ÅLANDS FISKEVÅRDSFÖRENING R.F.