DELA
Foto: PRIVAT

Telegrafen inte tillbaka på ruta 1

Barbro Sundback hävdar i insändare att Telegrafen och planeringen är på ruta1. Tyvärr är så inte fallet, ruta 1 innebär då att Telegrafen kunde rivas eller flyttas enligt stadsstyrelsens beslut i april 2009. Beslutet var enhälligt och bland deltagarna kan nämnas socialdemokraterna Barbro Sundback och Karl-Johan Fogelström:

”Enligt den nya plan- och bygglagen är planprocessen för en delgeneralplan och en detaljplan densamma och båda planer har rättsverkan. Därför är det mera ändamålsenligt med tanke på planens genomförande att se över de gällande detaljplanerna och fastställa en ny stadsplan för området. Stadsplanen kan genomföras i olika delar om det behövs.

Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen beslutar att de gällande detaljplanerna inom området kallat för absoluta centrum i generalplanen ses över utgående från utvecklingsplanen av den 12.02.2009 med syfte att en ny stadsplan fastställs på området.

Föreliggande utvecklingsplan läggs till grund för planen och utskickas till de tomtägare som berörs för utlåtande i samband med detaljplaneprocessen.

Parkerings- och trafiklösningarna som är skissade sänds till tekniska nämnden för utlåtande.

Beslut: Förslaget godkänns.”

Stadsstyrelsen 164 §, 02.04.2009

I den nämnda planen 12.02.2009 saxar vi ur texten:

4.4 Storängen 5:9 – Magazintomten

”På tomten finns idag en tvåvåningsvolym med källarlokal, en temporär envåningsutbyggnad söderut från denna samt ett K-märkt stenhus inne på tomten. Tvåvångsvolymen har varit en modernistisk byggnad men byggdes om på 90-talet och har idag en blandning av stilar. Den kan möjligheten kallas postmodern. Stenhuset byggdes som telegrafstation.

Den temporära utbyggnaden borde rivas och ersättas helt. Det K-märkta huset inne på gården är det enda K-märkta hus som i utvecklingsplanen förstås flyttas eller rivas. Huset ligger inte vid gata och har därmed liten betydelse som affärslokal samtidigt som det inte är viktigt för gatubilden. Husets placering inne på tomten gör att det vore svårt att nyexploatera tomten effektivt om huset stod kvar. Det skulle framförallt begränsa möjligheterna att anlägga en yteffektiv, öppen och användarvänlig underjordisk parkering. Husets situation är unik och resonemanget kring huset kan inte överföras på andra K-hus i centrum.”

Av bilderna framgår att Telegrafen saknas, givetvis till följd av stadsstyrelsen beslut. Det skall bland annat finnas gård på andra våningen på den aktuella tomten.

Det socialdemokratiska agerandet tycker jag inte känns särskilt konsekvent och inlägg av den typ Barbro Sundback kommer med har inte mycket med verkligheten att göra. Är man med i april 2009 och besluter om att en K-märkning kan avlyftas och huset rivas eller flyttas är det lite för tidigt att komma med anklagelser om motsatsen 2016 och samtidigt framställa sig som den ärliga kämpen. Lagarna har inte ändrats under den här tiden. Det som är olagligt i dag var olagligt 2009.

För att vi inte om 2 – 3 år skall stå med en ny plan att säga nej till måste vi tänka om i hanteringen. Staden behöver nytt glöd, mer boende/skattebetalare och aktivitet i centrum. Vi vill sätta centrum i rörelse.

, MSM