DELA

Tärnebolstad avfallsdeponi bör avslutas på ett godtagbart sätt

Finströms kommun har inbegärt anbud på avslutning av Tärnebolstad avfallsdeponi i enlighet med av ÅMHM beviljat miljötillstånd 27.02.2008. Upphandlingen blev inte framgångsrik av orsak att kommunen i sin anbudsförfrågan inte påtalade de specifika villkor på insamling och behandling av lakvattnet som uppställts i miljötillståndet.
I tillståndsvillkoren anges att djupdränering skall anläggas på sådan nivå, att grundvattengradienten avskärs på en meters djup i syfte att uppsamla det lakvatten som infiltrerar genom deponin. Detta är ett specifikt krav som inte föreskrivits vid avslutning av andra avfallsdeponier och motiveras med att deponin befinner sig inom tillrinningsområde för landskapets viktigaste ytvattentäkt.

Genom detta krav hamnar djupdräneringen på 2,5 – 3,0 meters djup och fyller man ledningsschaktet med dräneringsgrus till en nivå på -1,0 meter under aktuell markyta, torde största delen av det lakvatten som infiltrerar genom deponin kunna insamlas. Från dräneringen kan lakvattnet pumpas upp till markytan och ledas bort till slutlig disposition utanför skyddsområdet för ytvattentäkten. Som alternativ kan utredas lokal behandling eller att lakvattnet leds till Lotsbroverket, såvida vattnet visar sig vara biologiskt behandlingsbart och kommunen kan godkänna av staden uppställda behandlingsvillkor.

En utredning år 2006 mellan alternativen transport av deponimassorna till Nystad och lokal, omsorgsfull avslutning av deponin, visade på stora fördelar med det senare alternativet. Förutom lägre kostnader kan man undvika den miljöbelastning och de risker som transport av 3.000 ton avfallsmassor skulle innebära. Påpekades därtill att markgrunden under deponin samt markområden i grundvattnets strömningsriktning är kontaminerade, varför det även vid transport till Nystad, skulle krävas insamling och behandling av lakvattnet, i praktiken i samma utsträckning som vid lokal avslutning av deponin.

Den av kommunen beställda utredningen beaktades inte när handlingar uppgjordes för ansökan om miljötillstånd för avslutningen. Den valda konsulten planerade en ”sluttäckning” enligt anvisningar från landskapets miljöbyrå, vilka i praktiken endast innehöll täta jordmassor på deponins mantelyta, utan någon adekvat insamling eller behandling av lakvattnet.
ÅMHM beaktade senare den av kommunen gjorda utredningen och ställde såsom specifika tillståndsvillkor, en utformning och djup på kringliggande dränering, så att lakvattnet kan insamlas och bortledas från fastställda tillrinningsområden.

Kommunen har nu fem år senare anhållit om och beviljats stöd för ”sluttäckning” av deponin i Tärnebolstad. Landskapsregeringen beviljade 30 % av godtagbara kostnader för arbetet som beräknas till 250.000 euro. I landskapet stödbeslut anges ingenting om de specifika krav som ÅMHM uppställt för lakvattenbehandlingen och detta har kommunen inte heller gjort i den anbudsförfrågan utannonserats.
Deponiförordningen anger att avfallsdeponierna skall vara avslutade senast år 2003 och krav ställs på såväl sluttäckning av mantelytan som för insamling och behandling av lakvattnet. De särskilda krav som ställs för Tärnebolstad medför att kostnaden beräknas till ca 500.000 euro.
Den angivna kostnaden måste anses som skälig med beaktande av att det gäller skydd av landskapets viktigaste ytvattentäkt. Däremot kunde det vara befogat med högre bidragsprocent eftersom specifika villkor uppställts för lakvattenbehandlingen.

Påpekas slutligen att en godtagbar avslutning av Tärnebolstad inte är viktig endast för miljön och för kvaliteten på vårt dricksvatten, utan har även stor betydelse för sysselsättningen. Kostnaden på en halv miljon euro består till största delen av schaktarbeten och tillverkning av dräneringsmaterial. Det jordmaterial som frigörs vid schaktning av ledningsgravar kan därtill återanvändas som slutfyllnad, varför en mindre del av kostnaden består av anskaffningar utifrån.
Mariehamn, den 22 april 2013
Carl-Gustav Flink