DELA

Tankar om socialnämnen

En ny socialnämnd har utsetts i Mariehamn och ett första socialnämndsmöte har varit. I det sammanhanget är det lätt att man börjar blicka tillbaka på den senaste fyraårsperioden då jag var ordförande. För mig personligen var det en intressant tid. Från att tidigare på landskapsnivå vara med om att stifta lagar, till att nu vara med om att ta beslut utgående från den lagstiftningen gav mig många aha-upplevelser.
För drygt fyra år sedan då vi tillträdde var det många utmaningar som vi skulle ta uti med och det med vetskapen att de ekonomiska ramarna var något stramare än tidigare år.
Trobergshemmet har byggts till med en helt ny del för institutionsvården. Den var inflyttningsklar våren 2011. Efter att ha haft svårigheter med att ta hand om de pensionärer som var i behov av just den vården såg vi nu vissa lättnader. Det visade sig snart att vi kunde ta hand om klienter som tidigare blev kvar på Gullåsen på ett helt annat sätt. De s.k. straffavgifterna minskade radikalt . Sedan september i fjol har vi inte haft några sådana avgifter.
Besvikelsen bland personalen var naturligtvis stor då de inte fick fullt ut den personalökning som var fastslagen av fullmäktige i ett tidigare skede. Idag vågar jag nästan säga att det kanske var klokt att det beslöts att det skulle göras en utredning hur personalsituationen ser ut under detta år förrän eventuella tilläggsresurser blir aktuella. Jag tror att det är viktigt att man funderar noga på vilka tilläggsresurser som behövs. Vilken personalgrupp som utför olika uppgifter så att rätt person utför och tar ansvar för rätt saker.
Som bäst sker nu en ombyggnad och tillbyggnad av Trobergshemmets äldre del. När det är klart har äldreomsorgen fått moderna och bra utrymmen för de som är i behov av institution och effektiverat serviceboende. Också dagcenterverksamheten och nödvändiga periodplatser kommer att finnas där.

Barnomsorgen har också haft sina utmaningar. Från att ha haft bra med barnomsorgsplatser i Mariehamn fick vi plötsligt ont om platser. Vad berodde det på?
Planeringen av daghemmet Nyängen tog allt för lång tid och blev försenat i flera omgångar. Nu skall det äntligen bli klart till hösten. Lägg till att den statistik som vi hade som underlag för behovet av barnomsorgsplatser visade sig vara alltför pessimistisk beträffande ökningen av barn i Mariehamn. Barnen blev betydligt fler. Det skall vi vara glada för, vi vill ha fler barnfamiljer till Mariehamn, men tyvärr ledde det till att det blev lite trångt på våra daghem. Nu har situationen lösts tillfälligt med fler gruppfamiljedaghem. Från hösten är Nyängen inflyttningsklart med två nya avdelningar. Min bedömning är nog att Blåklockan, som var planerad att stängas, får bli kvar tills vidare.
Beträffande ekonomin fick socialnämnden 85.000 euro att disponera fritt efter behov. Redan under budgetbehandlingen i fullmäktige sade jag att dessa pengar kommer att gå till barnomsorgen, vilket nu visar sig vara en rätt bedömning.
Enorma krigsrubriker skapade stängningen av ett eftermiddagsdaghem. Nu visar det sig att det fungerar relativt väl med större utrymmen i skolan som får disponeras av Kråkan. Från hösten övergår eftermiddagshemmet till skolans ansvarsområde.

Handikappservicelagen, som är ny för oss, kommer att ge många utmaningar då beslut skall fattas utgående från den, eftersom den ger rätt stort tolkningsutrymme. Lagen har funnits längre i riket och där har sakkunniga jurister inom området sagt att praxis kommer att skapas genom ett stort antal HFD beslut. För Åland skulle det vara synnerligen viktigt att kommunerna kom samman för att skapa en gemensam grund att stå på då lagen skall tolkas.
Det känns tillfredställande att socialförvaltningen idag är en modern organisation med kunniga tjänstemän som har beredskap att se fram emot nya utmaningar inom det sociala området i Mariehamn, en stad i tillväxt.
Jag önskar den nya socialnämnden lycka till i sitt arbete.
Harriet Lindeman (M)
Socialnämndens ordförande åren 2008–2011