DELA

Tänk hållbart – planera

Den 8 november 2006 godkände stadsfullmäktige en ny generalplan för staden . Arbetet med generalplanen inleddes år 2000. Planeringsprocessen var omfattande och allmänheten bereddes tillfälle att påverka planen innan den slutligen antogs flera år senare. Generalplanen är ett politiskt bindande dokument för att säkra alla markägares lika rätt och trygga en långsiktigt hållbar utveckling.
I generalplan ingår en översiktsplan av markanvändningen i staden. I den planen finns upptaget områden som kan bebyggas och områden som ska bevaras som grön- eller parkområden. I planen finns begravningsplatsens område beskrivet.
Mariehamns församling anhöll redan år 2004 om att få utvidga begravningsplatsen. I den då gällande delgeneralplanen för norra staden betecknades området öster om gravgården fram till Österleden som utredningsområde för begravningsplatsen. I enlighet med detta tog planeringsmyndigheterna fram ett förslag till utvidgning österut.

År 2007/2008 inleddes en ny fas i planeringen. Ett nytt stadsfullmäktige och en ny stadsarkitekt tog nya tag och ett förslag att utvidga begravningsplatsen västerut och norrut lades fram. Utvidgningen västerut innebär en kraftig avvikelse från den generalplan som antagits bara ett och halvt år tidigare. De omkringboende reagerade naturligtvis. De trodde antagligen att politikerna skulle följa den generalplan man fattat beslut om år 2006. Utökningen västerut innebär att 4.029 kvadratmeter av grönområdet görs till begravningsplats. Förutom det politiskt svekfulla i detta förslag kan man undra om det är hållbar planering. Månne inte de levandes behov av rekreation och grönområden borde omvärderas i detta sammanhang. Utvidgningen kommer nämligen inte att räcka i all evighet. När den är utnyttjad krävs nya lösningar. Skall man då ta ännu mera park i bruk?

Förslag om utvidgning västerut och norrut godkändes efter omröstning i stadsfullmäktige. Förslaget förföll i domstol pga av formella skäl. Nu är det aktuellt igen och ska manglas genom stadens beslutskvarn än en gång. Fortsättningsvis anser jag att generalplan ska följas. Utvidgningen ska ske österut. Samtidigt måste Mariehamns församling ta fram en hållbar lösning vilket innebär att man måste se längre än 20 eller 30 år framåt i tiden. Man måste tänka i generationer och man kan inte tänka sig att slentrianmässigt fortsätta utvidga begravningsplatsen. Hållbar utveckling är att inte minska naturresurserna och den biologiska mångfalden utan säkra dessa resurser för framtida generationer.
Tänk om och tänk hållbart
Barbro Sundback (S)