DELA

Talmansbyte det bästa för självstyrelsen?

Mandatperiodens mitt börjar närma sig och därmed eventuella omfördelningar av poster i politikens topp. Sedan mandatperiodens början har det inom Moderat Samling för Åland sagts att Johan Ehn vid halva mandatperioden ska avgå som talman och istället lämna plats åt Gun-Mari Lindholm.

Unga moderater ställer sig frågande till om detta byte är det bästa av alla alternativ. Enligt vår mening har Ehn skött sitt uppdrag utomordentligt väl, både när det gäller att leda lagtingsarbetet och representationen av Åland. Vi anser att en talman med stark diplomatisk förmåga och goda kontakter med presidenten, båda vilka vi anser Ehn har, är av extra vikt nu, när självstyrelsen ska förnyas och regeringen i Helsingfors är allt annat än välvilligt inställd till Åland.

Vid ett byte av talman ska man vara väl medveten om attdessa kontakter måste byggas upp på nytt, mitt i mandatperioden. Är det verkligen det som är bäst för Åland? Vad vi även har uppmärksammat är att det i samtliga politiska partier på Åland verkar finnas ett fortsatt stöd för Ehn som talman, vilket vi anser är mycket viktigt eftersom talmannen bör verka som en enande kraft. Därmed tycker vi att ett byte inte borde vara skrivet i sten.

Visst kan man byta talman, men borde man verkligen byta för bytandets skull?

Unga moderater (UM)