DELA

Ta tillvara tredje sektorn

Den tredje sektorn är ett begrepp som vi allt oftare möter i spalterna och debatterna. Diskussionen har ofta kretsat kring frågan om delar av den offentliga sektorn kan och bör inhandla privata servicetjänster för att samhället inte har personella resurser eller för att det blir billigare. I detta resonemang tappas den tredje sektorn lätt bort.

Insatserna inom denna sektor indelas i tre. Dels har vi det frivilliga oavlönade arbetet som i alla tider utförts och fortfarande utförs inom familjen, släkten och i grupper av människor som bor nära varandra.
För det andra har vi det organiserade frivilliga arbetet typ sommarsimskolor, väntjänst och lucia som utförs organiserat i föreningars regi.
För det tredje innefattar insatserna organiserad serviceproduktion med avlönad professionell personal.

Folkhälsan och Röda Korset är exempel på två organisationer som i många år arbetat för att ge den tredje sektorn ett ansikte och en erkänd plats inom social- och hälsovården i samhället. Också inom andra verksamhetsområden har man börjat betrakta den tredje sektorn. Nu gäller det att ta till vara dessa möjligheter!
När det gäller service för små grupper är organisationerna i nyckelställning. Det gäller speciellt på Åland där de personer som behöver specialtjänster är utspridda över hela landskapet och befolkningsunderlaget inom en kommun är litet.En aktiv tredje sektor är viktig för medborgarnas engagemang och medansvar för medmänniskan
Bror Gammals (lib)
lagtings- och stadsfullmäktigekandidat