DELA

Ta tag i avloppsproblem

Världsnaturfonden WWF har nyligen granskat hur kryssningsfartygen på Östersjön tömmer sina avloppstankar. Anledningen är att på Östersjön från och med år 2016 ska alla nya fartyg tömma sina avloppstankar i hamn och samma gäller sedan från och med år 2018 också äldre fartyg. Alternativt kan fartygen ha egna reningsverk, men då är villkoren att också gödningsämnen fosfor och kväve inte släpps ut. I dag har en del fartyg, framför allt de amerikanska, reningsverk som endast desinfekterar och tar bort tungmetallerna från avloppsvattnet. Det är fortfarande lagligt att tömma avloppen ut på havet om det sker 22 km från kusten. Passagerarfartygen i regelbunden trafik tömmer redan idag all sin avloppsvatten i hamnarna, men med kryssningsfartygen är situationen oklar då ingen regelbunden kontroll sker.

Intresseorganisationen European Cruise Control har accepterat de kommande reglerna, men ställer som villkor att alla hamnar har fungerande arrangemang med tillräcklig kapacitet för mottagning av avloppsslammet. Detta får inte heller leda till extra kostnader för rederierna, det vill säga inga mottagningsavgifter eller höjningar av hamnavgifter. WWF hittade endast hamnarna i Helsingfors och Stockholm som klarar den krävda minimikapaciteten med volym 200 kubik per timme. Tömningen med slambilar fungerar alltså inte. Enligt mina uppgifter uppfyller också Visby kraven. Det är även flera hamnar som bygger som best för att nå tillräcklig kapacitet: Tallinn, Köpenhamn, Gdynia, St. Petersburg och Rostock.

I dag har vi i Mariehamn vid Västra Hamnen fast slamsugning endast vid en del av kajerna där kryssningsfartygen kan tas emot och kapaciteten är 30 kubik per timme. Här i Mariehamn har politikerna för det mesta attityden att kryssningsfartygen har endast en marginell ekonomisk betydelse för staden. För landbaserade små företag, butiker och serviceproducenter, kan dock kryssningsturisterna ha en avgörande betydelse.
Detta kom fram med all tydlighet vid seminarium “Mariehamn & Åland – en kryssningsdestination för framtiden” arrangerat 21.10.2010 av Mariehamns Hamn och Visit Åland. Jag lämnade in vid stadsfullmäktigemötet 26.10.2010 in en motion med förslag att stadsstyrelsen skulle ge hamnen och Tekniska verken i uppdrag att följa utvecklingen angående frågan om avloppsslammottagningen från kryssningsfartyg, söka och förhandla fram lösningar i frågan samt planera optimala tekniska lösningar och kalkylera rimliga investeringar.

Ännu har stadsstyrelsen inte gett sin svar på motionen och tiden för att hinna uppfylla de nya reglerna börjar ta slut. Staden har en extra tillsatt kommitté för att skapa gynnsamma förutsättningar för sjöfart via stadens egna åtgärder. De eminenta medlemmarna i kommittén verkar inte prioritera arbetet i denna kommitté, så jag föreslår att nämnda avloppsproblematiken förs dit för brådskande beredning i ärendet.
Rauli Lehtinen
stadsfullmäktigeledamot