DELA

Ta fasta på det positiva!

Fyra av Ålands Framtids politiker påstår att stadsstyrelsen skulle underkänna hela rekryteringsprocessen av ny stadsdirektör och att det materialet blir offentligt enbart på grund av stadsstyrelsens beslut. Det är ett helt felaktigt påstående. Materialet är lika lite eller lika mycket offentlig handling oavsett hur många namn stadsstyrelsen för fram i sitt förslag. Underlaget är synnerligen värdefullt, professionellt framtaget och underkänns inte på något sätt i och med stadsstyrelsens förslag till beslut. Ålands Framtids suppleant i stadsstyrelsen har varit med på samtliga möten där rekryteringen har avhandlats och har vetskap om detta. Jag vill också påpeka att stadsstyrelsens förslag till beslut togs enhälligt.

Ett val av person är speciellt i lagstiftningen. Bland annat finns möjlighet till sluten omröstning. Att från styrelsen inte namnge vem som ska väljas när det gäller personval är fullt normalt. Som exempel bland många ärenden kan nämnas de fyllnadsval av ledamot i socialnämnden och ersättare i stadsutvecklingsnämnden som fullmäktige behandlade i oktober. Stadsstyrelsen namngav ingen kandidat i sitt förslag inför stadsfullmäktige utan fullmäktige utsåg en person som blev namngiven först på fullmäktigesammanträdet. Vad gäller val av kommundirektör har vi fått information om att det är vanligt i många kommuner att lämna ett ”öppet” förslag till fullmäktige. Att inte ta en tvingande öppen omröstning i styrelsen utan istället ge fullmäktige möjligheten till en sluten omröstning är bättre.

Tom Forsbom (ÅF) m.fl. är oroliga för en negativ och dissekerande debatt, men den risken finns ju oavsett om styrelsen hade tagit omröstning eller inte. Det är upp till varje ledamot i fullmäktige att debattera på ett positivt, respektfullt och sakligt sätt. Jag tror inte att det gagnar någon att föra en negativ debatt i valet av stadsdirektör. Det finns fler än en kandidat som är lämplig till tjänsten som stadsdirektör, vilket är positivt. Ta fasta på det och ha en positiv debatt!
Petri Carlsson (M)
Stadsstyrelsens ordförande