DELA

Synpunkter på Ålands landsbygdsutvecklingsåtgärder 2023-2027

Ålands Natur & Miljö har gett sitt utlåtande angående landskapsregeringens LBU-program för perioden 2023-2027. Vi delar här med oss av sammanfattningen av utlåtandet.

Förslaget till landsbygdsutvecklingsåtgärder för perioden 2023-2027 innehåller många bra förslag för utvecklingen av den åländska landsbygden. Däremot saknas siffror på stödnivåerna i förslaget, vilka skulle behövas för att kunna analysera helheten bättre.

Målsättningen med programmet borde vara att varje jordbruk ska bli fossilfritt, ha nollutsläpp och vara en kolsänka, bevara kulturmarker och biologisk mångfald. Programmet borde också ha en starkare koppling till målsättningarna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och ingen intervention ska motverka dessa målsättningar.

Förbättringar i programmet kunde göras genom till exempel stöd för återställning av torvmarker, arealstöd till fossilfria arealer eller produkter och stöd för att aktivt öka jordens kolsänka. Stödsystemet borde också ge mer möjligheter till samarbeten gällande till exempel biogasproduktion.

Vi anser att mer stöd till ekologisk odling borde ges istället för att minska stödet. Vi är positiva till stöd för djurens välfärd men inte på bekostnad av minskat stöd för ekologisk odling.

Småskaligheten är av många orsaker viktig att bevara. Att upprätthålla naturbetesstöd är en förutsättning för bevarande av våra öppna landskap.

Det frivilliga engagemanget via Leader är en viktig motor i samhällsutvecklingen som behöver upprätthållas, inte minskas.

Den som vill läsa utlåtandet i sin helhet kan besöka vår webbplats.

ÅLANDS NATUR & MILJÖ R.F.