DELA

Synfält och fotgängare

Bästa Runa-Lisa! Visst har du rätt i att alla i trafiken skall följa givna bestämmelser. Någon skärpning av lagen behövs knappast, det räcker med att de lagar som finns följs och det är där det brister. Läs gärna vad som står i Vägtrafiklagens 30 §. Situationsanpassad hastighet:
”Fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver med beaktande av vägens skick, vädret, föret, sikten, fordonets belastning och lastens art samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten skall vara sådan att föraren behåller herraväldet över fordonet.
Fordonet skall kunna stannas på den del av den framförvarande körbanan som föraren kan överblicka och i alla situationer som kan förutses.”

Situationer som bör kunna förutses är exempelvis att ett barn springer ut i körbanan.
En annan viktig synpunkt är insikten om hur både syn och reaktionsförmåga förändras med stigande ålder. Redan efter fyllda 50 års ålder inträder försämringar i såväl reaktionsförmåga, mörkerseende och det perifera synfältet. Det gäller då att vara medveten om dessa och anpassa sitt körande så att man inte blir en fara för andra, eventuellt överväga att åka kollektivt.
Anders Gustafsson