DELA

Svinryggens Deponi bör inte bygga biogasanläggning

Svinryggens Deponi grundades år 1990 av Mariehamn och Jomala för att driva och avsluta kommunernas gemensamma soptippar vid Svinryggen i Ödanböle. Denna uppgift kunde inte utföras framgångsrikt, utan ÅMHM har i myndighetsbeslut föreskrivit att skyldigheter vad gäller insamling och behandling av lakvatten skall slutföras.

Avslutningen kunde inte slutföras därför att pengarna tog slut. I en sådan situation borde deponibolaget ha avtalat med kommunerna om att MISE tillför medel så att avslutningen kan slutföras. Svinryggen klarade inte av detta , utan när pengarna tog slut, blir deponibolaget sysslolöst och de av ÅHMN beslutade kraven åtgärdas inte. På uppdrag av stadsdirektören beräknade undertecknad år 2010 ogjorda arbeten vad gäller avslutning av deponierna till 1,5 miljoner euro.

Svinryggens Deponi har inlåtit sig i ytterligare äventyr vad gäller Ålands Problemavfall Ab. Detta bolag har nu avvecklats och såväl personal som verksamhet har övergått i Svinryggens Deponi. Ålands Problemavfalls äventyr började med att man försökte expandera och flytta verksamheten till större lokaler i Hellesby, Hammarland.

Bolaget förbyggde sig utan att få igång någon expansion och hamnade därför att flytta tillbaka till Svinryggen. Kostnaderna för äventyret i Hellesby har för något år sedan beräknats till 100 000 euro av tidningen Åland, bestående av bland annat marksanering, ombyggnad av lokalen, separatinsamling av julpapper, miljökalender, med mera.

Vid återflyttning till Svinryggen uppstod om möjligt ännu högre kostnader i form av kompletterande reningssystem, stöd för takkonstruktion, inköp av avfallshanteringskärl, grävlastare, anläggning för mottagning och mellanlagring av jordmassor, rening av processvatten, med mera. För anskaffningarna beviljades bolaget 30 % stöd från EU, enligt Kommissionens förordning nr 1998/2006 om stöd av mindre betydelse.

Den övriga finansieringen har sannolikt skett genom lån i egen regi och eftersom verksamheten varit förlustbringande har dessa lån kvarstått, när ÅPAB övergått till SDAB i sin helhet. Det kunde vara intressant att veta totalsumman av ÅPAB:s sammanlagda förbindelser när verksamheten övergått i Svinryggen.

De kostnader som dessa offenligt ägda konglomerat förorsakat samhället, såsom Svinryggens försummelser vid avslutning av deponierna vid Ödanböle, MISE:s förluster som ökar för varje år trots att man inte kunnat hjälpa Svinryggen samt framför allt ÅPAB:s intrassling i avfallsmottagningen vid Hellesby och senare ånyo vid Ödanböle, visar med all önskvärd tydlighet att det inte går att driva en ansvarsfull miljöpolitik genom bolag i offentlig ägo.

Landskapsregeringen i egenskap av övergripande instans, bör helt enkelt förbjuda Svinryggens Deponi att engagera sig ekonomiskt i en biogasanläggning.

De ovan beskrivna konglomeraten förorsakar att avfallskostnaden i landskapet blir många gånger högre än i närliggande regioner, vilket Ålands Näringsliv påpekat.

Ulf Nyberg, initiativtagare till en skrivelse med 407 underskrifter, påvisade redan år 2012, att avfallskostnaderna i MISE ligger på 3-5 gånger högre nivå, jämfört med motsvarande kostnader för Ekorosk i Jakobstad.

Som ett ytterst viktigt steg att få ned dessa kostnader, bör Bengt Karlsson ges möjlighet att planera och bygga en högklassig kretsloppsanläggning vid Gunnarsby, bestående av såväl sluten kompostering som efterföljande rötning samt tillverkning av kompostjord för allmänna grönarbeten.

Kretsloppsanläggningens utbyggnad skall föregås av en landskapsomfattande avfallsplan, utarbetad enligt § 8 i renhållningslagen så, att alla verksamhetsutövare kan höras och delta i en nödvändig tvåvägskommunikation.

CARL GUSTAV FLINK

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Med anledning av ovanstående insändare som innehöll felaktiga och vilseledande påståenden, om såväl det numera avvecklade Ålands Problemavfall Ab:s som Svinryggens Deponi Ab:s verksamheter, bör vissa rättelser göras.

Bolagets miljöåtaganden: Svinryggens verksamhet bedrivs i enlighet med befintliga miljötillstånd. Hållbarhet utgör ett av bolagets kärnvärden. I verksamhetsplanen beskrivs detta närmare: ”Arbetet för uppfyllande av verksamhetens mål skall genomsyras av såväl ekonomiskt som ekologiskt hållbarhetstänkande.”

Bolagens lönsamhet: Undertecknad har under tiden 2011-2016, i olika roller, varit involverad i Ålands Problemavfall Ab (ÅPAB); projektledare (2011-2012), miljöingenjör (2012-2013) och VD (2014-2016). Under dessa år uppvisade bolaget positiva rörelseresultat. Av slutredovisningen 2016 framgår att bolagets rörelsevinst blev drygt 70 000 €.

År 2013 förvärvade Svinryggens Deponi Ab (Svinryggen) majoriteten av aktierna i ÅPAB. De samordningsvinster som därmed uppstod hade framförallt en positiv effekt på moderbolagets verksamhet. Sedan år 2015 har Svinryggen varit lönsamt. För verksamhetsåret 2017 (det första efter fusionen) uppvisade Svinryggen en vinst på drygt 170 000 €. Överskotten återinvesteras i bolaget och används för kontinuerlig utveckling av verksamheten.

De lån som idag finns kvar härrör till förvärv av aktiemajoritet i ÅPAB (2013) samt de nyligen genomförda större byggnationerna: Mises ÅVC (2016) och Omlastningshall (2017).

Svinryggen bedrivs i dag på sunda affärsmässiga grunder och med iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

Bolagets framtid: Verksamhetsutvecklingen inom Svinryggen följer Mises Renhållningsplan 2014-2024 (godkänd av Mises stämma 3.6.2014). Svinryggen ska således bidra till uppfyllande av Renhållningsplanens mål genom att kontinuerligt effektivisera avfallsomlastnings- och avfallssorteringsverksamheten. Sänkta avfallshanteringskostnader för Mise medför sänkta renhållningsavgifter för dess medlemmar.

JESPER SVANFELT
VD SVINRYGGENS DEPONI AB