DELA

Svenska polisutbildning hotad

I sitt svar (daterat 16.1.2012) på mitt skriftliga spörsmål om personalbristen i den svenskspråkiga polisutbildningen, hänvisar minister Räsänen till det resultatavtal som ingåtts mellan inrikesministeriet och Polisstyrelsen. Där säger man att polisutbildningen ska säkerställas på båda nationalspråken. Samma skrivning finns i regeringsprogrammet.

En ändring av ministeriets beslut för utbetalningen av föreläsningsarvoden har nu lett till att den svenska polisutbildningen råkat ut för en svår kris p.g.a. en akut brist på sakkunniga föreläsare. Skolan har inte längre rätt att betala ut arvode till de poliser som föreläser under tjänstetid och utbildningen kan inte arrangeras så att den skulle infalla under föreläsarnas fritid. Resultatet är att föreläsarna inte ställer upp och att svenskspråkiga kompetenta lärare och föreläsare saknas.

Polisyrkeshögskolan har endast fyra personer i sitt svenska team varav tre har som huvuduppgift att fungera som lärare. Den finska undervisningen har däremot över 100 tjänster för undervisningsuppgifter. Den svenskspråkiga polisutbildningen ordnar för närvarande utbildning för två klasser (G16 som består av 18 studeranden, och G17 som består av 16 studerande). Under februari och mars 2012 infaller närstudieperioden för båda klasserna. År 2012 har det reserverats 80 nya studieplatser för finskspråkiga och 20 nya studieplatser för svenskspråkiga studerande vid Polisyrkeshögskolan.

Även den övriga svenska utbildningen vid Polisyrkeshögskolan har drabbats. Vidareutbildning, specialkurser och förmanskurser, kan inte genomföras på svenska p.g.a. brist på föreläsare. De tvåspråkiga polisdistrikten och Ålands polismyndighet har redan nu behov av personer med specialutbildning och personer i förmansställning (gruppchefer och fältchefer) med goda eller utmärkta kunskaper i svenska. Det är inte möjligt att år 2012 genomföra en planerad svenskspråkig underbefälsexamens kurs under dessa omständigheter, i och med att det svenskspråkiga teamets personal inte räcker till och att det är väldigt svårt att få tag på kompetenta föreläsare. Motsvarande kurser arrangeras årligen av den finskspråkiga polisutbildningen för att säkerställa de finskspråkiga distriktens behov.

För att undervisningen skall fungera på svenska behövs utomstående föreläsare som ett komplement till skolans egna lärare. Detta är en förutsättning för att såväl den svenskspråkiga grundutbildningen som all annan svenskspråkig specialutbildning ska hålla samma höga nivå som den finskspråkiga utbildningen har. I en obetydlig utsträckning har man kunnat använda Polisyrkeshögskolans finskspråkiga lärare för den svenskspråkiga utbildningen. Det är ingen lösning på problemet, eftersom det har inneburit behov av översättning och tolkning, vilket är svårt och mycket resurskrävande att genomföra.

Minister Räsänen skriver i sitt svar på mitt skriftliga spörsmål att inrikesministeriet och Polisstyrelsen snabbt vidtar de åtgärder som krävs för att korrigera situationen, om det skulle uppstå brist på yrkeskunniga lärare. Den situationen befinner sig den svenskspråkiga polisutbildningen i just nu. Jag förväntar mig därför att inrikesministeriet och Polisstyrelsen vidtar de utlovade åtgärderna omedelbart.
Christina Gestrin
Riksdagsledamot
Ordförande för Folktinget