DELA

Svenska och sushi

Landskapsregeringen borde ha och ta ett övergripande ansvar för att den åländska arbetsmarknaden fungerar och att företagens behov av kompetens och språkkunskap kan tillgodoses.
Under pågående högkonjunktur när företagen utvecklas och expanderar ökar rekryteringen av arbetskraft utanför Åland med ett behov av utbildning i bland annat svenska.

Men ansvaret för arbetsmarknads- och näringspolitiken kan inte läggas på en kommunal institution med ett brett bildningsuppdrag, där dessutom landskapsregeringens tilldelning av landskapsmedel har varit njugg.
Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis) är ett utbildningscentrum med betoning på fri bildning för alla ålänningar. Medis erbjuder utbildning i form av kurser, föredrag, studiebesök och liknande i första hand för vuxna i så nära anslutning till deras hemort som möjligt.
Institutet erbjuder också grundläggande yrkesutbildning för vuxna, samt yrkesinriktad fortbildning. Institutet kan också delta i planering och genomförandet av utbildning på uppdrag av institutioner och företag.
De senaste åren har kursutbudet i svenska som främmande språk för inflyttade ökat markant.

Landskapsregeringen borde samordna resurserna och samverka med näringslivet för att garantera en effektiv integration av den nya arbetskraften.
Kurser kan upphandlas, av till exempel Medis, men det övergripande ansvaret kan inte delegeras eller bortförklaras. Det borde också vara möjligt att ordna kurser på arbetsplatserna under arbetstid
Landskapsregeringen skulle kunna erbjuda en flexibel integrationsmeny med familjeanpassning, samhällsorientering, svensk- och annan språkundervisning, men också allmänbildande kurser, meningsfull fritidssysselsättning och yrkesfortbildning enligt Medis bildningskoncept.

Varför inte en nyrekryterad industriarbetare från Joensuu som följer integreringskursen i svenska och samhällskunskap, samtidigt som hennes man förkovrar hemarbetet och språkkunskaperna med en Mediskurs i sushi.
Olof Erland