DELA

Svårare att få hjälp för psykiskt sjuka

Ålands handikappförbund (nedan benämnt förbundet) känner en oro för att personer med grava osynliga funktionsnedsättningar, speciellt psykiska funktionsnedsättningar, löper stor risk att inte få tillgång till service och stöd som de enligt Lag om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen) torde ha rätt till.

Handikappservicen är uttryckligen inte en diagnosbaserad lag och alla ska utgående ifrån en individuell bedömning kunna komma i fråga för service enligt lagen.

I nuläget upplever vi inom förbundet att personer med osynliga funktionsnedsättningar och främst psykiska funktionsnedsättningar förfördelas när det gäller service enligt handikappservicelagen.

Som gravt handikappad (enligt lagens definition) på grund av psykisk ohälsa erbjuds hemservice enligt Socialvårdslagen vilket betyder att klienten åläggs att betala hemserviceavgift trots att hen som gravt handikappad är berättigad till avgiftsfri hemservice.

Överlag upplever vi inom förbundet att personer med osynliga funktionsnedsättningar, speciellt personer med psykiska funktionsnedsättningar, har svårare att få personlig assistans som serviceform än andra personer.

På Åland saknas boendestöd som serviceform för målgruppen personer med psykisk ohälsa och istället för boendestöd är personer med psykisk ohälsa hänvisade till hemservice trots att det i vissa fall inte är den rätta serviceformen.

Vi känner också en oro för att det möjligen förekommer att personer med psykisk ohälsa som tidigare har erhållit service enligt handikappservicelagen godtyckligt ”flyttats” till andra serviceformer inom kommunen som ett sätt för kommunen att spara pengar.

I vårt arbete upplever vi att personer med osynliga funktionsnedsättningar, speciellt psykisk ohälsa, i vissa fall inte får den service de är berättigade till enligt handikappservicelagen, så som personligt assistans, färdtjänst och serviceboende i hemmet som berättigar till avgiftsfri hemservice om man uppfyller lagens krav om gravt handikapp.

Ålands handikappförbund r.f.