DELA

Svar till Ursula Koponen

Många frågor och även svar på egna frågor från en pensionerad områdesarkitekt som just när detaljplanen för detta område planerades inte var så delaktig i själva utformningen, men inte oaktat hade bestämda åsikter om den samma.

Man kan säga att hon i efterhand hade rätt i hur fel det kan bli om planeraren inte har kännedom om terrängen med mera, men att påstå att myndigheten har överskridit sina befogenheter är att skjuta över målet.

I vissa fall har avvikelser beviljats från detaljplanen, då särskilda skäl funnits, i övrigt har planen efterlevts såväl som plan- och bygglagen. Någon slutsyn i samband med beviljat bygglov har inte förrättats på nämnda tomter och sökanden har fortfarande god tid kvar för färdigställande. Frågorna kräver egentligen ett längre svar och därför hälsar jag Ursula Koponen välkommen till Jomala kommuns byggnadsinspektion för ett mer uttömmande svar.

Guy Dannström

Byggnads- och miljöinspektör, Jomala