DELA

Svar till undrande skärgårdsbo

Det var många frågor som ställs av insändarskribenten undrande skärgårdsbo därav långt svar men som förhoppningsvis reder ut ett antal missförstånd samt klargöranden.

Landskapslagen (2020:32, LBG) och landskapsförordningen (2020:99) om barnomsorg och grundskola trädde i kraft 1 januari 2021. Behörighetskrav som tidigare funnits i barnomsorgs- och grundskolelagstiftningen har upphävts och de nya behörighetskraven är nu samlade i kapitel 4 i den nya förordningen. Behörighetskraven som anges i förordningen tillämpas endast för personer som har erhållit sina yrkeskvalifikationer på Åland eller i Finland. Personer med utländska yrkeskvalifikationer har sedan 2012 behövt ansöka om erkännande hos landskapsregeringen för att erhålla behörighet för yrket på Åland. Erkännandeprocessen behandlas närmare nedan.

Enligt insändarskribenten kan en daghemsföreståndare, lärare inom barnomsorgen eller barnskötare som för tillfället inte har en ordinarie tjänst ej heller få det i framtiden. Detta stämmer inte. Personerna kan anställas för ordinarie tjänstgöring förutsatt behörighetsvillkoren uppfylls.

Den grundläggande principen är att den som innehaft en tjänst eller varit anställd i arbetsavtalsförhållande inom grundskolan eller barnomsorgen vid lagens ikraftträdande är fortsatt behörig för sin tjänst eller anställning men behöver uppfylla de nya behörighetskraven vid byte av tjänst eller anställning.

 

Behörighetskravet för daghemsföreståndare har inte ändrats gällande examen eller kravet på arbetserfarenhet. Däremot har det införts krav på studier i ledarskap och/eller förvaltning omfattande 25 sp alternativt krav på avläggande av examen i undervisningsförvaltning samt krav på att avlägga ett prov i åländsk barnomsorgs och grundskolelagstiftning. Införande av dessa krav motiveras av att daghemsföreståndare ansvarar för daghemmets personalledning, administration och pedagogiska ledning. Samma krav infördes även för rektorer och skolföreståndare.

Den som vid lagens ikraftträdande arbetade som daghemsföreståndare på Åland är fortsatt behörig för sin tjänst men behöver komplettera med ovannämnda studierna och lagstiftningsprovet vid byte av tjänst. För att underlätta byte av tjänst ska de ovannämnda nya kraven uppfyllas senast sex månader efter att tjänsteutövningen inletts (31 § i förordningen).

Vad gäller lärare i barnomsorgen har behörighetskravet förtydligats att avse lärarexamen avsedd för barnomsorg eller motsvarande äldre examen. Exempel på sådana examina är bland annat lärare i småbarnspedagogik och barnträdgårdslärare.

Av barnskötare krävs fortfarande en gymnasieexamen avsedd för barnomsorg omfattande minst 180 kompetenspoäng eller en motsvarande examen. Skillnaden mot den förra lagen är att man nu utsträckt behörighetskravet att gälla familjedagvårdare i gruppfamiljedaghem.

 

Vad gäller personer med utländska yrkeskvalifikationer kan det konstateras att de flesta yrken inom barnomsorg och grundskola är reglerade vilket betyder att utövande av dessa yrken förutsätter innehav av bestämda yrkeskvalifikationer som exempelvis en viss utbildning. Personer med yrkeskvalifikationer som förvärvats utanför Åland eller Finland har inte per automatiktillträde till ett reglerat yrke på Åland utan måste först anhålla om erkännande av yrkeskvalifikationer hos landskapsregeringen.

Systemet med erkännande av yrkeskvalifikationer baserar sig på EU-direktiv och har införlivats på Åland år 2012 genom landskapslag om erkännande av yrkeskvalifikationer. Handläggningen vid erkännande av yrkeskvalifikationer på Åland är detsamma oavsett i vilket EU-medlemsland yrkeskvalifikationerna har erhållits i och oavsett man tänker att arbeta inom barnomsorgen eller grundskolan. I Finland handläggs erkännande av lärare inom småbarnspedagogik och övriga reglerade yrken inom utbildningssektorn hos utbildningsstyrelsen.

Den som fått ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer har rätt att på Åland utöva det yrke som personen har behörighet för i sin ursprungsmedlemsstat och rätt att utöva yrket på samma villkor som personer som förvärvat yrkeskvalifikationer på Åland eller i riket.

För att erhålla behörighet för ett reglerat yrke på Åland måste personen i fråga ha behörighet att utöva yrket i utbildningens ursprungsland. Om det i utbildningens ursprungsland krävs legitimering eller registrering för utövandet av yrket ska personen bifoga dessa dokument till ansökningshandlingarna för att påvisa behörigheten att utöva yrket i ursprungsmedlemslandet.

 

Vid erkännande av yrkeskvalifikationer kan landskapsregeringen förutsätta avläggande av ett lämplighetsprov eller genomgående en anpassningsperiod för erhållande av behörighet på Åland om innehållet i sökandens utbildning väsentligt avviker från den utbildning som krävs på Åland. Personens tidigare arbetserfarenhet och påbyggnadsutbildningar beaktas i detta skede och kan helt eller delvis kompensera avvikelserna i utbildningsinnehållet. Lämplighetsprovet görs via Öppna Högskolan på Åland medan anpassningsperioden innebär en tidsperiod under vilken personen utövar yrket på Åland under en behörig yrkesutövares ansvar. På landskapsregeringens hemsida finns detaljerad information om erkännandeprocessen, kontaktuppgifter till ansvarig tjänsteman samt möjlighet att göra en elektronisk ansökan. För bifallsbeslut och avslagsbeslut tas en lika stor avgift.

Alla kommuner hade i oktober 2020 möjlighet att delta i ett seminarium om ändrade behörighetskrav som ordnades av utbildningsbyrån. Därtill finns information om behörighetskraven på utbildning.ax.

ANNIKA HAMBRUDD (C)

UTBILDNINGS OCH KULTURMINISTER